Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Unit 5

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 5 gồm đáp án

Tổng hợp bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 5 bao gồm đáp án giúp học viên nắm vững kỹ năng để học giỏi môn giờ Anh 4.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 4 unit 5

*

C. TASK

Exercise 1: Odd one out

1. A. SwingB. SwimC. WalkD. Write

2. A. VolleyballB. ChessC. PlayD. Badminton

3. A. RunB. DoC. RideD. Can

4. A. TheB. OnC. ToD. For

Hiển thị đáp án

Exercise 2: Điền chữ cái thích hợp vào vị trí trống để dứt câu.

1. C_n you pl_ _ foot_all? Yes, _ c_ _.

2. How o_ten bởi vì y_ _ go swi_ _ing?

3. Wha_ _an yo_ do? I can r_n.

4. Tom can_ot sin_ very w_ _ _.

5. Goo_ mo_ni_g!

6. H_ _ are yo_ today?

7. I ca_ sing but I c_ _’t sing.

8. Can y_ _ play t_ _ piano?

Hiển thị đáp án

1. Can you play football? Yes, I can.

2. How often do you go swimming?

3. What can you do? I can run.

4. Tom cannot sing very well.

5. Good morning!

6. How are you today?

7. I can dance but I can’t sing.

8. Can you play the piano.


Exercise 3: Điền động từ tương thích dưới từng tranh

*
*
*
*
*
*
*
*
Hiển thị đáp án

Exercise 4: Trò đùa ô chữ: tra cứu tên những môn thể thao

*

Exercise 5: sắp xếp những câu sau

1. Where/ Dan/ from/is?

___________________________________________________________.

2. Gets up/ She/ often/ the/ early/ morning/ in.

___________________________________________________________.

3. Go/ to/ I/ school/ TH/ Primary/ every day.

___________________________________________________________.

Xem thêm: Cách Tính Diện Tích Hình Bình Hành, Diện Tích Hình Bình Hành

4. His/ What/ nationality/ is?

___________________________________________________________.

5. I/ in/ now/ live/ Hanoi.

___________________________________________________________.

6. Can/ They/ play/ very/ baseball/ well.

___________________________________________________________.

7. Swim/ She/ cannot.

___________________________________________________________.

8. It/ day/ What/ today/ is/?

___________________________________________________________.

Hiển thị đáp án

1. Where is Dan from?

2. She often gets up early in the morning.

3. I go khổng lồ TH primary school every day.

4. What is his nationality?

5. I live in Hanoi now.

6. They can play baseball very well.

7. She cannot swim.

8. What day is it today?


Exercise 6: Điền vào địa điểm trống

1. Today it’s the twenty-ninth___________November

2. ___________is the date today?

3. Nice ___________ meet you, too.

4. ___________is her birthday?

5. It’s ___________the second of May

6. I can ___________ a bike.

7. I ___________ play chess.

8. ___________can you vì chưng Hoa?

Hiển thị đáp án
1. Of2. What3. To4. When5. On6. Ride7. Can8. What

❮ bài bác trướcBài sau ❯
*

giáo dục và đào tạo cấp 1, 2
giáo dục đào tạo cấp 3