Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Unit 14

Tổng hợp bài xích tập ôn tập Unit 14 lớp 4 bao gồm đáp án

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao: What does he look like? bởi gamesbaidoithuong.com tự biên soạn và đăng tải tiếp sau đây tổng hợp những dạng bài xích tập trắc nghiệm thông dụng trong những dạng bài luyện tập tiếng Anh lớp 4 đi kèm theo đáp án.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 4 unit 14


Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 4 để xem thêm nhiều tư liệu hay: Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 4


Bài tập từ bỏ luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 4 Unit 14 tổng hợp các dạng bài bác tập phổ biến giúp học sinh lớp 4 củng cố kỹ năng và sẵn sàng cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Dường như các em rất có thể tham khảo tài liệu môn Toán 4 với môn giờ đồng hồ Việt 4. Mời những em tìm hiểu thêm bài sau đây.


Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao: What does he look like?

Bản quyền thuộc về gamesbaidoithuong.com nghiêm cấm phần lớn hành vi coppy vì mục tiêu thương mại

Exercise 1: Fill in the missing letters to lớn make meaningful words

*

*

1. O _ d

2. T h _ n

3. T _ i _ k

4. _ t r _ n g

5. B _ g

6. T _ l l

Exercise 2: Read & match

1. What does your father look like?

A. My brother is taller than my sister

2. Who is taller, your brother or your sister?

B. She is an accountant

3. What does your mother look like?

C. She looks beautiful

4. This is my brother

D. He is tall and strong

5. What does your mother do?

E. Oh, he is very handsome


Exercise 3: Choose the correct answer

1. What does he do? – He is an ___________.

A. Doctor

B. Engineer

C. Teacher

D. Footballer

2. Which one ___________, a dog or a cat?

A. Are big

B. Is big

C. Is bigger

D. Are bigger

3. This is my _________. He is old

A. Mother

B. Father

C. Sister

D. Grandpa

4. An __________ is bigger than a mouse

A. Elephant

B. Dog

C. Cat

D. Lion

5. These pink skirts _________ longer than those red ones

A. Do

B. Does

C. Is

D. Are

6. The dictionary is __________.

A. Young

B. Fat

C. Tall

D. Thick

7. Who are ________? – My parents

A. He

B. She

C. They

D. It

8. What __________ your friends look like?

A. Do

B. Does

C. Is

D. Are

Exercise 4: Rewrite the following sentences

1. The tiger is big. The bear is bigger. (than)

The bear ________________________________

2. Ann is fat. Her sister is fatter. (than)

Ann’s sister _____________________________

3. My mother is forty. Her sister is thirty- six. (than)

My mother’s sister ________________________

Exercise 5: Complete the sentences with the words in the box

brother

pretty

handsome

what

who

1. My brother is ___________ và strong

2. ___________ is taller, your father or your mother?

3. This is my _________. He is tall & thin


4. Look at the girl! She is tall & _______.

Xem thêm: Triolein Không Tác Dụng Với Chất Nào Sau Đây ? Triolein Không Tác Dụng Với Chất Nào Sau Đây

5. _________ does your mother look like? – She is tall và beautiful

Exercise 6. Complete the passage using the word in bracket.

volleyball; friendly; beautiful; kind; sporty

Tom’s sister is a (1)_________ girl. She has got big eyes & rose cheeks. She is also (2)_______because she often plays (3)________ after school with her friends. She is very (4)______. She loves talking with every one and she has many friends. She is also very (5)______ because she always helps people in need. Her friends lượt thích her very much.

-The end-

Đáp án bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao: What does he look like?

Exercise 1: Fill in the missing letters lớn make meaningful words

1. Old

2. Thin

3. Thick

4. Strong

5. Big

6. Tall

Exercise 2: Read & match

1. D

2. A

3. C

4. E

5. B

Exercise 3: Choose the correct answer

1. B

2. C

3. D

4. A

5. D

6. D

7. C

8. A

Exercise 4: Rewrite the following sentences

1. The bear is bigger than the tiger

2. Anna’s sister is fatter than her

3. My mother’s sister is younger than her

Exercise 5: Complete the sentences with the words in the box

1. Handsome

2. Who

3. Brother

4. Pretty

5. What

Exercise 6. Complete the passage using the word in bracket.

volleyball; friendly; beautiful; kind; sporty

Tom’s sister is a (1)____beautiful_____ girl. She has got big eyes and rose cheeks. She is also (2)__sporty____because she often plays (3)____volleyball____ after school with her friends. She is very (4)__friendly____. She loves talking with every one and she has many friends. She is also very (5)__kind____ because she always helps people in need. Her friends lượt thích her very much.


Trên phía trên gamesbaidoithuong.com đã trình làng Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 14 nâng cao: What does he look like? bao gồm đáp án. Mời chúng ta tham khảo tìm hiểu thêm các tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 4 hoặc như Bài tập giờ Anh lớp 4 Unit 13 nâng cao: Would you like some milk?, Trắc nghiệm tự vựng Unit 13 lớp 4: Would you lượt thích some milk?…. được cập nhật liên tục trên gamesbaidoithuong.com.