Bài tập tiếng anh lớp 4 nâng cao

Bạn sẽ xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và thiết lập ngay phiên bản đầy đầy đủ của tư liệu tại phía trên (67.34 KB, 4 trang )


BÀI TẬP NÂNG CAO MÔN TIẾNG ANH LỚP 4

A. Các dạng bài xích tập giờ Anh lớp 4 nâng cao

Bài 1. Khoanh tròn một từ khác loại. (1 điểm)

1. A. Speak B. Tuy nhiên C. Play D. Swim2. A. Countryside B. đô thị C. Street D. Map3. A. Milk B. Chicken C. Bread D. Fish4. A. August B. November C. May D. Match5. A. Maths B. English C. Science D. Vietnam

Bài 2. Chọn 1 đáp án tương thích nhất. (2 điểm)

1. Where are you today?A. I’m at home.

B. I’m from Vietnam. C. I’m ten years old.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 4 nâng cao

2. How many students are there in Mai’s class?A. There are 30 students.

B. There is a teacher.

C. There are 30 students in his class.3. Can your mother speak English?A. Yes, I can.


(2)

4. Would you lượt thích ……….. Orange juice ?A. Some


B. An C. A

5. When is your birthday?A. It’s in September.B. It’s in September 2nd.

C. Your birthday’s in September.

Bài 3. Đặt thắc mắc cho các câu trả lời sau. (2 điểm)

1. Yes, I"d lượt thích some milk. _______________________________

2. He has Maths and Art on Monday. _______________________________3. Because I like to sing songs. _______________________________4. There are four books on my desk. _______________________________5. My pen friend is from America. _______________________________

Bài 4. Nối câu sinh hoạt cột A với câu làm việc cột B làm sao cho phù hợp. (1 điểm)

A B

1. What sports vày you like? A. I am ten2. Can you draw a picture? B. I lượt thích football

3. How old are you? C. I have it on Tuesday4. When bởi you have Vietnamese? D. I have ten

5. How many pens do you have? E. No, I can"t


(3)

1. Doll/ for/ This/ you/ is.

Xem thêm: Xếp Loại Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Xếp Loại Học Lực Tiếng Anh Là Gì

____________________________________________2. Is/ My/ classroom/ big.

____________________________________________3. Subjects/ What/ like/ he/ does?

____________________________________________4. You/ do/ like/ Why/ English?

____________________________________________5. Was/ I/ in/ April/ born.

____________________________________________

Bài 6. Điền từ còn thiếu vào địa điểm trống. (2 điểm)

1. What vị you vày ... Science lessons?2. There ... Three maps on the wall.3. She ... Like Maths because it"s difficult.4. He is ... Australia.

5. I can ... A bike.

B. Đáp án bài xích tập giờ Anh nâng cao lớp 4Bài 1. Khoanh tròn một từ không giống loại. (1 điểm)

1 - B; 2 - D; 3 - A; 4 - D; 5 - D


(4)

1 - A; 2 - A; 3 - B; 4 - A; 5 - A

Bài 3. Đặt câu hỏi cho các câu vấn đáp sau. (2 điểm)

1 - Would you lượt thích some milk?

2 - What subject does he have on Monday?3 - Why vì chưng you like music?

4 - How many books are there on your desk?5 - Where is your pen friend from?

Bài 4. Nối câu sinh sống cột A với câu ngơi nghỉ cột B sao để cho phù hợp. (1 điểm)

1 - B; 2 - E; 3 - A; 4 - C; 5 - D

Bài 5. Sắp xếp các từ sau thành câu trả chỉnh. (2 điểm)

1 - This doll is for you.2 - My classroom is big.

3 - What subjects does he like?4 - Why do you like English?5 - I was born in April.

Bài 6. Điền từ không đủ vào địa điểm trống. (2 điểm)


Tài liệu liên quan


*
tài liệu BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 10 NÂNG CAO docx 43 5 125
*
bai tap tieng anh lop 10 nang cao HKI 35 2 90
*
bài xích tập giờ đồng hồ anh lớp 10 nâng cấp 124 2 43
*
bài xích tập tiếng anh lớp 7 nâng cao 14 1 5
*
BÀI tập TIẾNG ANH LỚP 7 NÂNG CAO tuyệt 80 2 1
*
bài xích tập giờ đồng hồ anh lớp 7 nâng cao 8 3 13
*
bài xích tập tiếng anh lớp 7 nâng cấp 8 1 8
*
BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 9 NÂNG CAO 255 1 2
*
BÀI tập TIẾNG ANH lớp 6 NÂNG CAO 137 6 26
*
bài bác tập tiếng anh lớp 12 nâng cao (phần 1) 6 932 10
*


Tài liệu các bạn tìm kiếm đã sẵn sàng chuẩn bị tải về


(9.26 KB - 4 trang) - bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 nâng cao
Tải bạn dạng đầy đủ ngay
×