Bài tập thì quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành

Thì quá khứ xong thường được sử dụng trong những đề thi cũng giống như giao tiếp hay ngày. Trong bài bác biết này, hãy thuộc ELSA Speak giải bộ bài bác tập thì thừa khứ kết thúc để thế chắc điểm ngữ pháp này rộng nhé.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ đơn và quá khứ hoàn thành

Tổng quát kiến thức và kỹ năng thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect)

Thì vượt khứ xong xuôi (Past perfect tense) dùng để biểu đạt một hành động ra mắt trước một hành vi khác trong quá khứ.


*

Ví dụ:

After Milani had received bad news, she stayed up all night. (Sau lúc Milani dìm tin xấu, cô ấy đang thức trắng đêm.)Alan và Lily had gotten engaged before last year. (Alan với Lily đã đính hôn từ bỏ trước thời gian trước rồi.)

1. Vệt hiệu nhận ra thì vượt khứ trả thành

Dấu hiệu phân biệt thì thừa khứ xong xuôi là trong câu xuất hiện thêm những từ:

Until then, before, after, prior khổng lồ that time, by the time, for, as soon as, byWhen, when by, by the end of + time in the past
*

Vị trí thường thì của các liên từ:

Thì vượt khứ kết thúc + before/by the time + Thì thừa khứ đơn.I had never seen such a beautiful sunset before I went to lớn the island.→ Trước khi đến hòn đảo đó, mình chưa bao giờ được chiêm ngưỡng và ngắm nhìn một phong cảnh hoàng hôn đẹp mang lại vậy.
Before/By the time + Thì quá khứ đơn, Thì quá khứ hoàn thành.By the time Doris got lớn the party, everyone had gone home.→ khi Doris đến bữa tiệc thì mọi tín đồ đã về nhà rồi.
After + Thì thừa khứ trả thành, Thì quá khứ đơn.After Sofie had finished her work, she went khổng lồ lunch.→ sau khoản thời gian Sofie xong bài tập, cô ấy đã ra bên ngoài đi ăn trưa.
When + Thì thừa khứ đơn, Thì vượt khứ trả thành.Delia had just left the scene when the ambulance arrived.→ Khi chiếc xe cứu thương tới đó thì Delia vừa rời hiện nay trường.

2. Cách dùng thì thừa khứ hoàn thành

(1) diễn đạt một hành vi đã xảy ra và chấm dứt trước một hành vi khác trong vượt khứ.

Ví dụ: Jenny had prepared breakfast before we got up. (Jenny đã chuẩn bị bữa sáng trước khi chúng tôi thức dậy.)

(2) mô tả một hành vi đã xảy ra và kéo dãn tới 1 thời điểm nhất mực trong vượt khứ.

Ví dụ: By the time James finished his studies, he had been in đài loan trung quốc for over ten years. (Vào thời khắc mà James kết thúc các nghiên cứu của bản thân thì anh ấy đang ở china được hơn 10 năm rồi.)

(3) mô tả một hành vi xảy ra trước 1 thời điểm khăng khăng trong thừa khứ.

Ví dụ: Amie had established her company before 2008. (Amie đã thành lập và hoạt động công ty riêng của bản thân trước năm 2008 rồi.)

(4) dùng trong câu đk loại 3 để diễn đạt điều kiện không tồn tại thực trong vượt khứ.

Ví dụ: If I had seen Kevin yesterday, I would have told him the news. (Hôm qua tôi mà chạm mặt Kevin thì tôi vẫn thông cung cấp tin ấy đến cậu ta rồi.)

3. Phương pháp thì quá khứ hoàn thành

phương pháp lấy một ví dụ
Thể khẳng địnhS + had + V31. He had slept when we came into the house.→ Anh ấy sẽ ngủ khi shop chúng tôi vào nhà.2. Anthony had met Ryan before you introduced him to lớn us at the party.→ Anthony đã gặp Ryan trước lúc cậu reviews anh ấy với chúng tớ nghỉ ngơi bữa tiệc.
Thể đậy địnhS + hadn’t + V31. They hadn’t prepared anything before they attempted the meeting.→ Họ đang không chuẩn bị bất kể thứ gì trước lúc tham gia cuộc họp.2. We were not able to lớn stay overnight at the khách sạn since we had not reserved a room in advance.→ cửa hàng chúng tôi không thể làm việc lại khách sạn qua đêm vì đang không đặt phòng trước.
Thể nghi vấnHad + S + V3?1. Had you turned off the light before you went out?→ Cậu đang tắt không còn đèn trước khi ra ngoài chưa?2. How much had he drunk before you got khổng lồ him?→ Hắn ta đang uống từng nào trước khi chạm mặt cậu vậy?

4. Phân biệt thì quá khứ đơn và thì thừa khứ hoàn thành

Thì vượt khứ đơnThì thừa khứ trả thành
Cấu trúc(+) S + V-ed/ V2 …(-) S + did not + V(?) Did + S + V …(+) S + had + V3…(+) S + had + not + V3 …(+) Had + S + V3 …?
Dấu hiệu thừa nhận biết– Yesterday, ago, last + a period time.– Mốc thời gian cụ thể– Until then, before, after, prior to lớn that time, by the time, for, as soon as, by– When, when by, by the end of + time in the past
Cách dùng– nói về một khoảng thời hạn đã khẳng định trong quá khứ.– diễn đạt sự kiện xảy ra suốt một khoảng thời gian trong thừa khứ với đã chấm dứt.– diễn tả một hành vi xảy ra trước một hành động khác trong thừa khứ.– biểu đạt sự kiện xẩy ra xảy ra xuyên suốt một khoảng thời hạn này đến một thời điểm/hành hễ khác trong quá khứ.
Ví dụ1. Vietnam was the colony of France from 1859 lớn 1945. (Việt Nam đã là nằm trong địa của Pháp từ thời điểm năm 1859 cho 1945.)2. They built this house in 3 years. (Họ sẽ xây ngôi nhà này trong 3 năm.)1. I met them after they had got married. (Tôi đã gặp gỡ họ sau khi họ kết hôn.)2. When he went khổng lồ Germany, he had studied German for over 3 years. (Khi anh ấy đi Đức, anh ấy sẽ học tiếng Đức hơn 3 năm.)

Bài tập thì quá khứ dứt cơ bản

*

Bài tập thì quá khứ dứt dạng chia động từ

1. After the company _____ Joe, he began to work on his first project. (hire)

2. _____ you _______ the news before you saw it on TV? (hear)

3. Michael didn’t want to see the movie because he _______ the book yet. (not read)

4. The concert ______ already _______ when we _______ the stadium. (begin/enter)

5. Until Anne ________ Mark, she ____ never ______ in love. (meet/be)

6. Bill __________ for years before he finally _______. (smoke/quit)

7. _______ Sara ever _______ to London by herself before then? (drive)

8. How many fish ______ the boys _____ by the time it started raining? (catch)

9. You ________ them khổng lồ go khổng lồ the beach, hadn’t you? (forbid)

10. The girls _______ in weeks? That’s why they ______ so much afterward. (exercise/hurt)

Đáp án

1had hired6had smoked – quit
2had – heard7had – driven
3hadn’t read8had – caught
4had – begun – entered9had forbidden
5met – had – been10hadn’t exercise – hurt

Chọn rượu cồn từ thì quá khứ đơn hoặc thì quá khứ hoàn thành

1. The robbers (left/had left) the bank when the policemen finally (arrived/had arrived).

2. When it (started/had started) to rain, John (finished/had finished) planting trees.

3. By the time Minae (went/ had gone) into the store, she (drop/had dropped) his wallet.

4. Darcey (saw/ had seen) this building before she (returned/had returned) last week.

5. Mr.Palmer (didn’t speak/hadn’t spoken) any French before he (moved/ had moved) lớn Paris.

6. Sonny (got/had got fainted) by the time the ambulance (reached/ had reached) the hospital.

7. When my mother (brought/ had brought) me an apple, I (finished/ had finished) my homework.

8. Mrs.Wilkinson (refused/ had refused) to lớn drive the car because she (had/ had had) a terrible accident on the highway about a year ago.

9. I (didn’t think/ hadn’t thought) of having a new house before I (saw/ had seen) that ad on TV.

10. My uncle (didn’t try/ hadn’t tried) Italian food before he (went/ had gone) to that restaurant.

Đáp án

1had left – arrived6had got fainted – reached
2started – had finished7brought – had finished
3went – had dropped8refused – had had
4had seen – returned9hadn’t thought – saw
5hadn’t spoken – moved10hadn’t tried – went

Bài tập thì thừa khứ xong xuôi dạng viết lại câu

After finishing his drink he got up và went away.

After ………………………………………………………………………

His driving too fast caused an accident.

He had an accident as…………………………………………..

Everyone settled down. The talk show started.

The talk show…………………………………………………………

He was relaxing all day. He felt better in the evening.

He …………………………………………………………………………..

He moved the furniture. He started at 9 o’clock & finished at 3 o’clock.

By 3 o’clock……………………………………………………………………………

Ben made a terrible mistake. He apologized.

Ben apologized…………………………………………………………………….

After swimming all day our kids were hungry.

Our kids…………………………………………………………………………………

Sue was happy after dancing with Peter all night.

Sue………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Thử Nghiệm Đánh Giá Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Tiểu Học Mới Nhất

The ship sailed for two days. It just landed by the Nile.

The ship just …………………………………………………………………………….

It was 5°C during the day. The snow disappeared in the evening.

The snow……………………………………………………………………………………

Đáp án:

1. After he finished his drink, he got up and went away

2. He had an accident as he had driven too fast.

3. The talk show started after everyone had settled down.

4. He felt better in the evening because he had relaxed all day.

5. By 3 o’clock, he had moved furniture for 6 hours.

6. Ben apologized because he had made a big mistake.

7. Our kids were hungry after they had swum all day.

8. Sue was happy because she had danced with Peter all night.

9. The ship just landed by the Nile after it had sailed for 2 days.

10. The snow disappeared in the evening because it had been 5°C during the day.

Bài tập thì quá khứ trả thành cải thiện

*

Viết lại câu sao cho nghĩa ko đổi

1. David went home before we arrived.

After ………………………………………………………………………………….

2. We had snacks then we had a look around the shops.

After……………………………………………………………………………………

3. The light failed the moment they began work.

They had no sooner …………………………………………………………………….

4. We had never been so happy before.

We were…………………………………………………………………………………

5. I went to the zoo last year & that was where I saw a real tiger for the first time.

Before …………………………………………………………………………………..

6. I like that you didn’t go to lớn the buổi tiệc ngọt yesterday.

I’d rather you ……………………………………………………………………………

7. The man was poor so he could not afford accommodation.

If ………………………………………………………………………………………..

8. My teacher gave me a lot of homework.

I wish……………………………………………………………………………………

9. He didn’t obey his parents.

I’d rather he……………………………………………………………………………..

10. She didn’t take that job in the city because his home was very far from there.

If his home …………………………………………………………………………….

Đáp án:

1. After David had gone home, we arrived

2. After having a snack, we had a look around the shops

3. They had no sooner begun work than the light failed

4. We were happier than every day before.

5. Before I had seen a real tiger for the first time, I went to lớn the zoo

6. I’d rather you hadn’t gone to lớn the các buổi tiệc nhỏ yesterday

7. If the man hadn’t been poor, he could have afforded accommodation.

8. I wish my teacher hadn’t given me a lot of homework

9. I’d rather he had obeyed his parents

10. If his trang chủ hadn’t been very far from here, she wouldn’t have taken that job in the city.

*

Bài tập thì quá khứ trả thành: Dạng phân tách động từ bỏ nâng cao

1. The doctor asked me if I _______ (smoke) before I entered the room.

2. She told me that Frank _______ (not tidy) his room.

3. In the shopping center, I met a friend who I _______ (not see) for ages.

4. When we asked about Bill, James said that Bill _______ (arrive) on Saturday.

5. No sooner _______ (have) I shut the door when the telephone rang.

6. I wished I _______(purchase) the movie tickets in advance.

7. Only if you _______ (listen) lớn me, you _______ (not get) confused.

8. The guard asked us if we _______(buy) the movie tickets.

9. I _______ (believe) you if you _______ (not lie) to lớn me before.

10. After being betrayed, George wished he _______ (trust) his best friend.

Đáp án

1had smoked6had purchased
2had not tidied7had listened – would have not got
3had not seen8bought
4had arrived9would have believed – had not lied
5had10had trusted

Bài tập thì quá khứ ngừng dạng tìm lỗi sai

1. She finished the report before 9 a.m yesterday.

2. If he didn’t help, we wouldn’t have won the competition.

3. She wished she didn’t attend this course. It was so expensive.

4. Has she lived here for 6 years before moving to the city?

5. I wish I didn’t buy this shirt online yesterday.

6. How long have you lived here before moving to lớn Jakarta?

7. I wish I had watch TV too late last night.

8. If she had said lớn me, I will help her.

9. This was the first time I travel by train.

10. I had turned in my homework before the lesson starts at 9 AM yesterday.

Đáp án

1finished→ had finished6have→ had
2didn’t help→ had not helped7watch→ watched
3didn’t attend→ had not attended8will help→ would have helped
4Has→ Had9travel→ had traveled
5didn’t→ had not10starts→ started

Qua nội dung bài viết trên, ELSA Speak đã cùng bạn ôn tập kỹ năng và giải bài xích tập thì thừa khứ trả thành. Hy vọng rằng bạn sẽ nắm thiệt chắc mọi điểm ngữ pháp này để vận dụng giỏi trong bài xích thi cũng tương tự trong giao tiếp hằng ngày.

Ngoài ra, câu hỏi học giờ Anh nói thông thường và học tập ngữ pháp nói riêng đã trở nên tiện lợi hơn khi bạn trang bị cho bạn một công cụ hỗ trợ học tập tốt. Nếu bạn đang phân vân ứng dụng nào giúp học tiếng Anh kết quả thì đừng ngần ngại trải nghiệm ELSA Speak.

Đây là vận dụng học giờ Anh bậc nhất trên AppStore, vẫn được sử dụng trên 101 non sông trên nhân loại với hơn 40 triệu lượt tải. ELSA Speak cung ứng hơn 290 chủ đề được update thường xuyên, đặc biệt là kho trường đoản cú vựng tiếp xúc vừa đa dạng mẫu mã vừa sát gũi cuộc sống đời thường hàng ngày.

Có một trợ lý ảo tuyệt vời nhất như vậy thì tiếng Anh đối với bạn chắc chắn là sẽ không còn là trở ngại. Vậy thì còn trông mong gì mà không đăng ký ELSA Pro với trải nghiệm ngay hôm nay!