Bài tập thì quá khứ đơn lớp 6

Thì quá khứ 1-1 là một trong những thì cơ phiên bản trong giờ đồng hồ Anh. Phát âm và nắm rõ cách áp dụng của thì vượt khứ đối chọi giúp chúng ta có thể áp dụng linh hoạt trong những kỳ thi, trường đoản cú đó gồm điểm số cao hơn. đọc được điều đó, từ bây giờ Trung chổ chính giữa luyện thi IELTS Vietop đang tổng hợp giúp bạn những bài tập thì thừa khứ đơn để thực hành thực tế và củng cố kiến thức về thì. Hãy đọc lý thuyết và làm bài tập tiếp sau đây nhé.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ đơn lớp 6


*
*

Bài tập

Bài 1: phân chia động từ ở thì quá khứ đơn.

I (eat)___________ dinner at six o’clock yesterday.A: ___________ Helen (drive)___________ to lớn work? – B: Yes, she ___________.My neighbor (buy)___________ a new car last week.They (go)___________ lớn Italy on their last summer holiday.___________ they (swim)___________ at the beach? – B: No, they __________.My family và I (see)___________ a comedy movie last night.First, we (do)___________ exercise, and then we (drink)___________ some water.Suddenly, the animal jumped & (bite)___________ my hand.What time (do)___________ you (get up)___________ this morning?The Wright brothers (fly)___________ the first airplane in 1903.

Bài 2: chấm dứt câu sau đúng dạng thì quá khứ đơn.

It/ be/ cloudy/ yesterday.In 1990/ we/ move/ lớn another city.When/ you/ get/ the first gift?She/ not/ go/ to the church/ five days ago.How/ be/ he/ yesterday?and Mrs. James/ come back home/ and/ have/ lunch/ late/ last night?They/ happy/ last holiday?How/ you/ get there?I/ play/ football/ last/ Sunday.My/ mother/ make/ two/ cake/ four/ day/ ago.

Bài 3: chia động từ ngơi nghỉ thì vượt khứ đơn.

It was warm, so I took off my coat. (take).The film wasn’t very good. I didn’t enjoy it very much. (enjoy)I knew Sarah was very busy, so I ….. Her (disturb)I was very tired, so I ….. The buổi tiệc nhỏ early. (leave)The bed was very uncomfortable. I ….. Very well (sleep)The window was open and a bird ….. Into the room (fly)The hotel wasn’t very expensive. It ….. Very much (cost)I was in a hurry, so I ….. Time khổng lồ phone you (have).It was hard carrying the bags. They ….. Very heavy. (be)Last night, I …….. To bed so late. (go)

Bài 4: kết thúc câu cùng với một trong các lựa chọn trong ô.

didn’t feel didn’t leave didn’t pay didn’t hear didn’t buy didn’t talk didn’t like didn’t open

1. Dean called the waiter, but the waiter …………. Him.

2. When I was a young child, I really …………. Chocolate.

3. I saw Sonia in the supermarket but we …………. .

4. Chrissie went home because she …………. Well.

5. They cut off our telephone because we …………. Our bill.

Xem thêm: Đóng Vai Người Lính Trong Đội Quân Tây Sơn, Just A Moment

6. We arrived at the airport at six, but our flight …………. Until twelve!

7. Alex spent all morning in the bookshop, but in the over he …………. Anything.

8. I …………. A bank account until I got my first full-time job.

Bài 5: Viết dạng đúng của hễ từ vào ngoặc thực hiện thì vượt khứ đơn, một khẳng định và một bao phủ định.

1. Dean ……………… (call) to the waiter, but the waiter ……………… (hear) him.

2. When I ……………… (be) a young child, I really ……………… (like) chocolate.

3. I ……………… (see) Sonia in the supermarket, but we ……………… (talk).

4. Chrissie ……………… (go) home because she ……………… (feel) well.

5. They ……………… (cut) off our telephone because we ……………… (pay) our bill.

6. We ……………… (arrive) at the airport at six, but our flight ……………… (leave) until twelve!

7. Alex ……………… (spend) all morning in the bookshop, but in the end he ……………… (buy) anything.

8. I ……………… (open) a bank account until I ……………… (get) my first full-time job.

Đáp án

Bài 1:

ateDid / drive / didboughtwentDid / swim / didn’tsawdid / drankbitdid / get upflew

Bài 2:

It was cloudy yesterday.In 1990, we moved to lớn another city./ We moved to lớn another city in 1990.When did you get the first gift?She did not go lớn the church five days ago./ She didn’t go khổng lồ the church five days ago.How was he yesterday?Did Mr. And Mrs. James come back home and have lunch late last night?Were they happy last holiday?How did you get there?I played football last Sunday.My mother made two cakes four days ago.

Bài 3:

tookdidn’t enjoydidn’t disturbleftdidn’t sleepflewdidn’t costdidn’t havewerewent

Bài 4:

didn’t heardidn’t likedidn’t talkdidn’t feeldidn’t paydidn’t leavedidn’t buydidn’t open

Bài 5:

called / didn’t hearwas / didn’t likesaw / didn’t talkwent / didn’t feelcut / didn’t payarrived / didn’t leavespent / didn’t buyopened / didn’t get

Vậy là bọn họ vừa đi qua 1 số triết lý và bài tập thì thừa khứ đơn. Hãy siêng năng làm nhiều bài xích tập và vận dụng nhiều để nắm rõ thì thừa khứ đối chọi nhé. Vietop chúc bàn sinh hoạt tốt.