BÀI TẬP THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH VÀ QUÁ KHỨ ĐƠN

Thì hiện nay tại xong xuôi và thì thừa khứ đơn là hai trong số những thì giờ Anh cơ bản, thường lộ diện nhiều vào đề thi thpt Quốc gia. Mặc dù nhiên, vẫn còn nhiều bạn học nhầm lẫn lúc phân biệt chân thành và ý nghĩa và cách thực hiện của hai thì này.

Ngày hôm nay, IELTS Vietop để giúp đỡ bạn ôn lại mọi điểm giống như và không giống nhau cơ phiên bản giữa nhị thì thông qua các dạng bài bác tập Thì hiện tại kết thúc và thừa khứ đối chọi thực hành nhé!


*
*
Bài tập Thì hiện tại dứt và vượt khứ đơn

Bài 1: Fill in the blank with Present Perfect or Past Simple

I ______ (seen) an ambulance recently. Maybe there’s an accident somewhere.After he ______ (arrive) home, he ______ (eat) dinner và ______ (do) homework.A: What’s wrong with you?

B: I ______ (lose) my bag! I cannot find it anywhere.

Bạn đang xem: Bài tập thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn

I ______ (be) in Tokyo for holiday for 3 weeks. I really enjoy it.We ______ (not meet) Tommy last night.When I ______ (be) 6 years old, I often ______ (go) fishing in the afternoon.She ______ (be) a teacher before she ______ (become) a writer.This is the second time I ______ (read) Harry Potter.A: When ______ (you/arrive)?

B: About 11pm last night.

Jenny ______ (arrive)! Come and say hello!Mozart ______ (write) more than 600 pieces of music.She ______ (come) lớn Sydney in 2000.How long ______ (you/know) Johnny? I know you see him often.I ______ (never/see) the sea before.Dean ______ (not/sleep) yet. He’s still playing games.

Bài 2: Choose the correct answer

They built/have built this house last year.A: Hello

B: Hi mum, it’s me. I just want khổng lồ say that I arrived/have arrived safely.

Xem thêm: Đề Thi Minh Họa Môn Tiếng Anh Năm 2021 Có Đáp Án Đề Minh Họa 2021 Môn Anh

I had/have had a problem for months, but I didn’t find/haven’t found a solution yet.Liz was/has been ill for 2 weeks. She’s in hospital now.This is the first time I made/have made a birthday cake.What countries did you visit/have you visited in Africa?My great grandmother went/has been khổng lồ Vietnam twice.I lost/have lost my keys yesterday. It’s terrible!I’m sorry, my quái vật isn’t here now. He was/has been on vacation.David walked/has walked in the rain all morning. He’s sick.

Bài 3: Underline & correct the mistakes in these sentences. Write “True” if the sentence is right

King Henry the Eighth of England has had six wives.He lived in Korea for a while when he was small.Your finger is bleeding! You have cut your finger!What have you done this weekend?What subjects has she studied at university? She’s a teacher now.He has been married for 10 years, but he got divorced.She has never seen such a fantastic movie before.Mary has lived in England since 2012.I have missed the bus & then I have missed the meeting as well!She played volleyball since she was a child. She’s pretty good!

Bài 4: Rewrite sentences using words given

Last night / I / đại bại / keys / so / call / my roommate.I / thất bại / keys / so / I / find / them / now.She / visit / đất nước thái lan / three times.She / visit / thailand / three times / last year.I / know / great grandmother / for a few years / but / she / die / when / I / be / 6 years old.I / know / Tommy / for a long time / since / we / be / kids.He / play / piano / at school / but / he / not lượt thích / it.He / play / piano / since / he / be / small.We / finish / the demo / last week.We / already finish / the exam.

Bài 5: Rewrite sentences with the same meaning

The last time I wrote a letter was 5 years ago.When did you build the house?I last met him 3 days ago.She started working as an accountant 2 months ago.He began playing football when he was 6 years old.It’s been 2 years since the last time I went lớn Ho bỏ ra Minh city.This is the first time I have seen such a beautiful girl.I haven’t been to nhật bản for 4 years.I have never eaten such a delicious cake lượt thích this before.I have learnt English for 10 years.Đáp án

Bài 1: Fill in the blank with Present Perfect or Past Simple

have seenarrived – ate – didhave losthave beendidn’t meetwas – wentwas – becamehave readdid you arrivehas arrivedwrotecamehave you knownhave never seenhas not slept

Bài 2: Choose the correct answer

builthave arrivedhave had – haven’t foundhas beenhave madehave you visitedwentlosthas beenhas walked

Bài 3: Underline & correct the mistakes in these sentences. Write “True” if the sentence is right

has had -> hadTrueTruehave you done -> did you dohas she studied -> did she studyhas been married -> was marriedTrueTruehave missed -> missed, have missed -> missedplayed -> has played

Bài 4: Rewrite sentences using words given

Last night, I lost my keys, so I called my roommate.I have lost my keys, so I am finding them now.She has visited vương quốc của những nụ cười three times.She visited xứ sở của những nụ cười thân thiện three times last year.I knew my great grandmother for a few years but she died when I was 6 years old.I have known Tommy for a long time since we were kids.He played the piano at school but he did not like it.He has played the piano since he was small.We finished the thử nghiệm last week.We have already finished the exam.

Bài 5: Rewrite sentences with the same meaning

I haven’t written a letter for 5 years.How long have you built the house?It’s been 3 days since the last time I met him.She has worked as an accountant for 2 months.He has played football since he was 6 years old.I last went to lớn Ho đưa ra Minh thành phố 2 years ago.I have never seen such a beautiful girl.The last time I went to japan was 4 years ago.This is the first time I have eaten such a delicious cake lượt thích this.I started/began learning English 10 years ago.

Tham khảo:

Bài tập các thì trong giờ Anh từ cơ bản đến cải thiện có đáp án

Bài tập thì thừa khứ chấm dứt và vượt khứ đơn có đáp án

Bài tập phối kết hợp Thì thừa khứ đơn và hiện tại tại hoàn thành từ dễ mang đến khó

Hy vọng rằng sau khoản thời gian luyện tập những dạng bài xích tập Thì hiện tại xong và quá khứ đơn trên, các bạn cũng có thể nắm được kỹ năng tổng quan tương tự như dễ dàng rõ ràng thì hiện tại tại xong xuôi (Present Perfect) và thì quá khứ 1-1 (Past simple).