BÀI TẬP THỂ BỊ ĐÔNG TRONG TIẾNG ANH

Nếu bạn đang cần rèn luyện để nâng cấp khả năng tiếng Anh của chính mình về kết cấu câu bị động trong giờ Anh. Vậy thì đừng bỏ qua mất những nội dung bài viết dưới trên đây nhé!

I. Ôn tập kết cấu câu bị động

Câu thụ động hay còn gọi tên dưới dạng passive voice thể hiện sự nhấn mạnh, xác định sâu sắc vào đối tượng đề cập mang lại hơn là hành vi thể hiện điều đó. Câu tiêu cực được thay đổi trực tiếp từ câu công ty động do đó thì của bọn chúng đều buộc phải tương ưa thích lẫn nhau.

Công thức câu bị đông: S + Tobe + PII ( V3/ed )

II. Những dạng bài xích tập câu bị động cơ bản

Câu 1: Với mọi câu ở sau đây bạn hãy xác định đó là câu dữ thế chủ động (Active) hay câu thụ động (Passive)

1. Boys like to play soccer.

2. This room has been painted blue.

3. Cricket is played in Australia.

4. I am given a book.

5. We have lost our keys.

6. You might see dolphins here.

7. The report must be completed by next Friday.

8. They were singing a tuy nhiên in the lesson yesterday.

9. A letter was written to lớn her some days ago.

10. The black xe đạp is being repaired at the moment.

Đáp án

→ Active→ Passive→ Passive→ Passive→ Active→ Active→ Passive→ Active→ Passive→ Passive

Câu 2: Viết lại các câu sau ở dạng câu bị động

Julia rescued three cats.The students handed in the reports.Maria crashed into the xanh car.Alex learned the poem.Steven has forgotten the book.The technician has not repaired the DVD recorder.They play handball.Sue puts the rucksack on the floor.The girls had lost the match.The teacher is not going to xuất hiện the window.

Bạn đang xem: Bài tập thể bị đông trong tiếng anh

 

Đáp án

Three cats were rescued by Julia.The reports were handed in by the students.The xanh car was crashed into by Maria.The poem was learned by Alex.The book has been forgotten by Steven.The DVD recorder has not been repaired by the technician.Handball is played.The rucksack is put on the floor by Sue.The match had been lost by the girls.The window is not going lớn be opened by the teacher.

Xem thêm: Thành Ngữ Tục Ngữ Về Lòng Nhân Hậu ❤️️Ý Nghĩa Nhất, Tìm Và Ghi Lại Thành Ngữ, Tục Ngữ Về Lòng Nhân Ái

II. Dạng bài bác tập nâng cao

Câu 1: Rewrite the sentences in passive voice.

John collects money.Anna opened the window. We have done our homework. I will ask a question.He can cut out the picture. The sheep ate a lot. We vày not clean our rooms. William will not repair the car. Did Sue draw this circle? Could you feed the dog?

 

Đáp án

Money is collected by John.The window was opened by Anna.Our homework has been done by us.A question will be asked by me.The picture can be cut out by him.A lot was eaten by the sheep.Our rooms are not cleaned by us.The car will not be repaired by William.Was this circle drawn by Sue?Could the dog be fed by you?

Câu 2: Rewrite the sentences in passive voice.

They have opened a new shop.Rick has interviewed the lady.I have bought the tickets.We have not sold the bike.Tim has forgotten the sandwiches.He has not cleaned the kitchen yet.Joe và Gerry have never played rugby.Somebody has stolen Peter"s car.She has not used the tablet for days.Have they found the keys?

 

Đáp án

A new cửa hàng has been opened.The lady has been interviewed.The tickets have been bought.The bike has not been sold.The sandwiches have been forgotten.The kitchen has not been cleaned.Rugby has never been played.Peter"s oto has been stolen.The tablet has not been used.Have the keys been found?

Các bạn hãy cố gắng xong xuôi các bài bác tập sau để hoàn toàn có thể nắm vững vàng được kết cấu câu bị động trong giờ đồng hồ Anh nhé!