Bài Tập Ôn Tập Chương 1 Toán 6

Thông báo: Giáo án, tư liệu miễn phí, và những giải đáp sự chũm khi dạy dỗ online bao gồm tại Nhóm thầy giáo 4.0 mọi bạn tham gia để download tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!


PHẦN RÈN LUYỆN BÀI TẬP TOÁN LỚP 6

Dạng 1:Thực hiện nay phép tính.

Bạn đang xem: Bài tập ôn tập chương 1 toán 6

Bài 1: triển khai các phép tính rồi so với các tác dụng ra quá số nguyên tố.

a, 160 – ( 23. 52– 6 . 25 ) b, 4 . 52– 32 : 24

c, 5871 : < 928 – ( 247 – 82 . 5 ) d, 777 : 7 +1331 : 113

Lời giải

a, Ta có: 160 – ( 8 x 25 – 6 x 25 ) = 160 – 25 x (8 – 6) = 160 – 50 = 110.

Vậy câu trả lời là 110.

b, Ta có 4 x 25 – (16 x 2) : 16 = 100 – 2 = 98.

Vậy lời giải là 98.

c, Ta có: 5871 : < 928 – 247 + 82 x 5> = 5871 : <681 + 410> = 5871 : 1091

d, 777 : 7 + 1331 : 113 = 111 + 1 = 112.

Vậy đáp án là 112.

Bài 2: tiến hành phép tính rồi phân tích tác dụng ra thừa số nguyên tố:

a, 62: 4 . 3 + 2 .52 c, 5 . 42– 18 : 32

Lời giải

a, Ta có: 62 : 4 x 3 + 2 x 52 = 36 : 4 x 3 + 2 x 25 = 9 x 3 + 50 = 27 + 50 = 77.

Vậy giải đáp là 77.

c, Ta có: 5 x 42 – 18 : 32 = 5 x 16 – 18 : 9 = 80 – 2 = 78.

Vậy đáp án là 78.

Bài 3 : tiến hành phép tính:

a, 80 – ( 4 . 52– 3 .23) b, 23 . 75 + 25. 23 + 180

c, 24 . 5 – < 131 – ( 13 – 4 )2 > d, 100 : 250 : < 450 – ( 4 . 53– 22. 25)>

Lời giải

a, Ta gồm 80 – ( 4 x 52 – 3 x 23) = 80 – ( 4 x 25 – 3 x 8) = 80 – ( 100 – 24) = 80 – 76 = 4.

Vậy đáp án là 4


Có thể bạn quan tâm: Tổng các chữ số của a kí hiệu là: S(A). Chứng tỏ rằng: trường hợp S(A) = S(2A) thì a ⋮ 9

b, Ta có: 23 x 75 + 25 x 23 + 180 = 23 x 25 x 5 + 25 x 23 + 180 = 23 x 25 x 6 + 180 = 3450 + 180 = 3630

Vậy lời giải là 3630.

c, 24 x 5 – < 131 – ( 13 – 4 )2 > = 16 x 5 – <131 – 92 > = 80 – <131 – 81> = 80 – 50 = 30

Vậy giải đáp là 50

d, Ta có: 100 : 250 : < 450 – ( 4 x 5– 22 x 25)> = 100 : 250 : <450 – ( trăng tròn – 100)>

Tương đương 100 : 250 : < 450 + 80> = 100 : 250 : 530 = 100 : 25 x 53 = 4 x 53 = 212.

Vậy đáp án là 212.

Dạng 2 :Tìm x.

Bài 4: tìm số thoải mái và tự nhiên x, biết:

a, 128 – 3( x + 4 ) = 23 b, <( 4x + 28 ).3 + 55> : 5 = 35

c, ( 12x – 43 ).83 = 4.84 d, 720 : < 41 – ( 2x – 5 )> = 23.5

Lời giải

a, Ta có: 128 – 3( x + 4 ) = 23, cho nên vì vậy 3( x + 4) = 105 xuất xắc x + 4 = 35. Suy ra x = 31.

Vậy đáp án x = 31.

b, Ta gồm <( 4x + 28 ).3 + 55> : 5 = 35, vì vậy ( 4x + 28 ).3 + 55= 175

Tương đương (4x + 28). 3 = 120 giỏi 4x + 28 = 40 hay 4x = 12. Suy ra x = 3

Vậy lời giải là : x = 3

c, Ta có ( 12x – 43 ).83 = 4.84, cho nên vì vậy ( 12x – 43 ) = 4.8 hay ( 4.3x – 43 ) = 4.8,

Suy ra 3x – 16 = 8 tương tự 3x = 24 hay x = 8.

Vậy đáp án là x = 8.

d, Ta có: 720 : < 41 – ( 2x – 5 )> = 23.5, vì vậy 720: < 41 – ( 2x – 5 )> = 40 tương đương < 41 – ( 2x – 5 )> = 18.

Xem thêm: Tóm Tắt Bài Buổi Học Cuối Cùng (An, Tóm Tắt Truyện Buổi Học Cuối Cùng

Suy ra 2x = 5 = 41 – 18 hay 2x – 5 = 23. Suy ra x = 14.

Vậy giải đáp là: x = 14

Bài 5: kiếm tìm số tự nhiên x, biết:

a, 123 – 5.( x + 4 ) = 38 b, ( 3x – 24 ) .73 = 2.74

Lời giải

a, Ta có: 123 – 5.( x + 4 ) = 38, vị đó: 5.( x + 4 ) = 123 – 38 = 85

Suy ra: x + 4 = 17 hay x = 13

Vậy lời giải là x = 13.

b, Ta có: ( 3x – 24 ) .73 = 2.74, vì vậy ( 3x – 24 ) = 2.74 : 73 hay ( 3x – 24 ) = 2.7 = 14

Suy ra 3 x = 14 + 16 = 30 giỏi x = 10

Vậy lời giải là: x = 10


Có thể các bạn quan tâm: Tia đối là gì? cụ nào là tia đối - các dạng việc về tia đối

Bài 6: kiếm tìm số thoải mái và tự nhiên x, hiểu được nếu nhân nó với 5 rồi thêm vào đó 16, tiếp nối chia mang lại 3 thì được 7.

Lời giải

Theo đề bài xích ta có: (5x + 16) : 3 = 7

Suy ra 5x + 16 = 21, vì thế 5x = 5 tốt x = 1

Vậy số tự nhiên và thoải mái thoả mãn đề bài là x = 1.

Bài 7: kiếm tìm số tự nhiên x, biết rằng nếu chia nó cùng với 3 rồi trừ đi 4, sau đó nhân với 5 thì được 15.

Lời giải

Theo đề bài bác ta có: (x : 3 – 4) x 5 = 15

Suy ra ta có x : 3 – 4 = 3 tốt x : 3 = 7. Suy ra x = 21

Vậy số tự nhiên thoả mãn đề bài là x = 21

Bài 8: tra cứu số tự nhiên và thoải mái x, biết rằng:

a, 70 x , 84 x và x > 8.

b, x 12, x 25 , x 30 với 0 Dạng 4: Các việc về tìm ƯCLN, BCNN

Bài 10: Thay những chữ số x, y bởi những chữ số thích hợp để B = 56x3y phân chia hết cho cả ba số 2, 5, 9

Lời giải:

Điều khiếu nại x, y nằm trong khoảng <0, 9>

Ta tất cả B = 56x3y phân tách hết cho tất cả hai số 2, 5

Suy ra, số tận cùng y phải là số chẵn và chia hết mang lại 5 phải y = 0

B phân tách hết cho cả 9. Suy ra 5 + 6 + x + 3 + 0 = 14 + x phân tách hết mang lại 9

Với đk của x nằm trong vòng <0,9>. Suy ra x = 4.

Bài 11: Thay những chữ số x, y bởi những chữ số thích hợp để A = 24x68y phân tách hết mang đến 45.

Bài 12.Thay những chữ số x, y bởi các chữ số thích hợp để C = 71x1y chia hết cho 45.

Bài 13: cho tổng A = 270 + 3105 + 150. Không thực hiện phép tính xét xem tổng A bao gồm chia hết đến 2, mang lại 5, đến 3, đến 9 giỏi không? tại sao?

Bài 14: Tổng hiệu sau là số nguyên tố hay hợp số:

a, 3.5.7.9.11 + 11.35 b, 5.6.7.8 + 9.77

c, 105+ 11 d, 103– 8

Bài 15: chứng minh rằng :


Có thể bạn quan tâm: Tìm toàn bộ các số nguyên n sao cho n^2 + 2002 là một vài chính phương

a, 85+ 211chia hết mang đến 17.

b, 692– 69.5 chia hết đến 32.

c, 87– 218chia hết cho 14.

Bài 16: Tổng sau có chia hết mang lại 3 không?

A = 2 + 22+ 23+ 24+ 25+ 26+ 27+ 28+ 29+ 210.

Dạng 4: Các câu hỏi về kiếm tìm ƯCLN, BCNN

Bài 17: tìm ƯCLN bằng phương pháp phân tích ra thừa số nguyên tố và bởi thuật toán Ơclit

a, 852 và 192

b, 900; 420 cùng 240

Bài 18: Cho tía số : a = 40; b = 75 ; c = 105.

a, Tìm mong chung lớn số 1 của a, b, c

b, tìm kiếm bội chung nhỏ tuổi nhất của a , b, c

Bài 19: Khối lớp 6 bao gồm 300 học tập sinh, khối lớp 7 có 276 học sinh, khối lớp 8 tất cả 252 học tập sinh. Trong 1 trong các buổi chào cờ học viên cả bố khối xếp thành các hàng dọc như nhau. Hỏi:

a, hoàn toàn có thể xếp những nhất bao nhiêu hàng dọc để mỗi khối đều không người nào lẻ hàng?

b, lúc đó ở mỗi khối bao gồm bao nhiêu hàng ngang?

Bài 20: Số học viên khối 6 của một trường trong khoảng từ 200 mang lại 400, lúc xếp mặt hàng 12, mặt hàng 15, hàng 18 rất nhiều thừa 5 học sinh. Tính số học sinh khối 6 của ngôi trường đó.

Bài 21: Một khối học sinh khi xếp hàng 2, hàng 3, sản phẩm 4, mặt hàng 5 phần lớn thiếu một người, mà lại xếp mặt hàng 7 thì vừa đủ. Biết số học sinh chưa mang đến 300. Tính số học tập sinh.

Bài 22: search số tự nhiên a nhỏ nhất làm thế nào cho khi chia a cho3, cho 5, cho 7 thì được số dư theo lắp thêm tự là 2, 3, 4.

Bài 23: tìm kiếm số tự nhiên n lớn nhất có bố chữ số, sao cho n phân chia cho 8 thì dư7, chia cho 31 thì dư 28.

Bài 24: tra cứu số tự nhiên và thoải mái a có tía chữ số, làm sao để cho a phân tách cho 17 thì dư 8, phân tách cho 25 thì dư 16.