BÀI TẬP CHƯƠNG 1 MÔN HÓA HỌC LỚP 9

*

Mai Phước ĐạtBÀI TẬP1) Viết phương trình bội phản ứng khi cho Na2CO3, Al, Ba(OH)2, AgNO3 chức năng với dungdịch CuCl2.2) Viết 3 phương trình làm phản ứng trực tiếp pha chế FeCl2 từ dung dịch HCl.3) hoàn thành chuỗi phản ứng sau:a) Al ⟶ Al2O3 ⟶ Al2(SO4)3 ⟶ AlCl3 ⟶ Al(NO3)3b) fe ⟶ Fe2(SO4)3 ⟶ FeCl3 ⟶ Fe(OH)3 ⟶ Fe2O3c) CaCO3 ⟶CaO ⟶ CaCl2 ⟶ CaSO3 ⟶ CaSO4d) K2CO3 ⟶K2SO4 ⟶ KOH ⟶ KCl ⟶ KNO34) ngừng các bội nghịch ứng sau:a) CuO + HCl ⟶b) Na2CO3 + CaCl2 ⟶c) AlCl3 + NaOH ⟶d) CaCO3 + H2SO4 ⟶5) xong xuôi các bội phản ứng sau:a) SO3 + H2O ⟶b) CaO + H2O ⟶c) Ba(OH)2 + H2SO4 ⟶d) Cu + H2SO4 quánh t→°6) Bằng phương thức hóa học nhận biết các hỗn hợp sau:a) NaCl, KOH, Ba(OH)2, H2SO4b) K2SO4, NaOH, HCl, H2SO4c) BaCl2, NaCl, HCl, H2SO4d) Ca(OH)2, KOH, KCl, Na2SO4e) NaOH, H2SO4, Ba(OH)2, HCl7) hài hòa 8g NaOH vào 50ml hỗn hợp HCl (vừa đủ).a) Tính cân nặng muối thu được.Mai Phước Đạtb) Tính nồng độ hỗn hợp HCl vẫn dùng.c) Tính nồng độ hỗn hợp sau làm phản ứng.8) cho 50g dung dịch AgNO3 17% tác dụng vừa đầy đủ với 20g dung dịch HCl.a) Tính trọng lượng kết tủa sinh ra.b) Tính nồng độ tỷ lệ dung dịch HCl sẽ dùng.c) Tính nồng độ hỗn hợp sau phản ứng.9) mang đến 50g hỗn hợp FeCl3 16,25% với 50g hỗn hợp KOH (vừa đủ).

Bạn đang xem: Bài tập chương 1 môn hóa học lớp 9

Tính:a) khối lượng kết tủa sinh ra.b) Nồng độ xác suất dung dịch KOH đang dùng.c) Nồng độ xác suất dung dịch sau bội nghịch ứng.10) Nung 11,76g Cu(OH)2 đến trọng lượng không thay đổi thu được hóa học rắn A. Tổ hợp hết Abằng 100ml dung dịch H2SO4 thu được hỗn hợp B.a) Tính trọng lượng chất rắn A.b) Tính mật độ mol dung dịch H2SO4 đang dùng.c) Tính nồng độ mol dung dịch B.11) Nung 12g CaCO3 đến khối lượng không thay đổi thu được chất rắn X, hài hòa X bằng100ml H2O, khuấy đến lúc X tan hết thu được dung dịch Ya) Tính khối lượng X.b) Tính nồng độ mol của hỗn hợp Y.12) mang lại 6,5g Zn tác dụng vừa đủ với 50g dung dịch H2SO4 loãng. Tính:a) Nồng độ phần trăm dung dịch H2SO4.b) Nồng độ tỷ lệ dung dịch sau làm phản ứng.13) tổ hợp hết 3,48g Fe3O4 bằng 100ml dung dịch HCl.

Xem thêm: Bài 1, 2, 3, 4, 5 Trang 176, 177 Sgk Toán Lớp 5 Trang 176, 177 Luyện Tập Chung

Tính:a) nồng độ mol dung dịch HCl vẫn dùng.b) nồng độ mol những chất trong hỗn hợp sau phản ứng.14) mang lại 50ml hỗn hợp BaCl2 1M tác dụng với 100ml dung dịch Na2CO3 1M. Tính:a) trọng lượng chất rắn sinh ra.Mai Phước Đạtb) nồng độ mol dung dịch sau phản bội ứng.15) cho 150g hỗn hợp K2SO3 15,8% phản nghịch ứng toàn diện với dung dịch HCl 36,5%. Tính:a) khối lượng dung dịch HCl đã dùng.b) Nồng độ xác suất dung dịch sau phản bội ứng.16) hài hòa hết một lượng ZnO yêu cầu dùng 100g dung dịch H2SO4 19,6%. Tính:a) cân nặng ZnO phản bội ứng.b) Nồng độ phần trăm dung dịch sau phản bội ứng.17) đến 5,6g Fe tính năng hết với dung dịch CuSO4 1M.a) Tính thể tích dung dịch CuSO4 đã dùng.b) Tính mật độ mol/lít hỗn hợp sau phản ứng.18) Đốt cháy hoàn toàn hết 6,5g Zn vào bình chứa khí oxi dư, sau bội nghịch ứng thu đượcoxit duy nhất. Hòa hợp hết oxit đó bắt buộc dùng hỗn hợp HCl 18,25%.a) Tính trọng lượng oxit chế tác thành.b) Tính khối lượng dung dịch HCl đang dùng.c) Tính nồng độ phần trăm dung dịch sau phản nghịch ứng.19) hòa tan hết 10g CaCO3 nên dùng 50g dung dịch HCl, khuấy phần nhiều đến lúc phản ứngxảy ra trả toàn.a) Tính nồng độ phần trăm dung dịch HCl đang dùng.b) Tính nồng độ xác suất dung dịch sau bội nghịch ứng.20) đến 50g hỗn hợp CuCl2 13,5% phản ứng cùng với 50g hỗn hợp AgNO3 17%.a) Tính khối lượng kết tủa sinh ra.b) Tính nồng độ xác suất các chất có trong dung dịch sau làm phản ứng.21) mang đến 150g hỗn hợp FeCl3 16,25% công dụng với 50g hỗn hợp Ca(OH)2 14,8%.a) Tính cân nặng kết tủa sinh ra.b) Tính nồng độ xác suất các chất trong dung dịch sau làm phản ứng.22) Dẫn 4,48 lít khí CO2 vào vào 200 ml hỗn hợp Ca(OH)2 2M, phản bội ứng kết thúc chỉ chỉtạo ra muối hạt trung hòa.a) Tính trọng lượng muối sinh ra.Mai Phước Đạtb) nồng độ mol/lít những chất gồm trong hỗn hợp sau bội phản ứng.23) mang lại 100ml dung dịch H2SO4 1M công dụng với 100ml dung dịch BaCl2 0,5M.a) Tính khối lượng kết tủa sinh ra.b) Tính nồng độ mol/lít dung dịch sau phản ứng.24) đến 8,4g bột sắt phản nghịch ứng cùng với 50g dung dịch HCl 14,6%.a) Tính thể tích khí bay ra.b) Tính nồng độ xác suất dung dịch sau phản ứng.25) cho 100ml hỗn hợp Ba(OH)2 1M tính năng với 100ml dung dịch H2SO4 1M.a) Tính khối lượng kết tủa tạo thành thành.b) Tính mật độ mol/lít dung dịch sau bội phản ứng.26) hoàn tan 5,6g CaO vào dung dịch đựng 100g dung dịch HCl 10,95%, khuấy đều.a) Tính khối lượng muối tạo thành.b) Tính nồng độ xác suất các hóa học dung dịch sau phản ứng.27) hòa hợp 9,4g Kali oxit vào nước nhận được 2 lít hỗn hợp A.a) Muốn trung hòa hết A thì nên dùng từng nào gam dung dịch HCl 36,5%?b) Muốn th-nc hết A thì nên bao nhiêu lít hỗn hợp H2SO4 1,5M?28) đến 50ml hỗn hợp AlCl3 1M chức năng với 50ml dung dịch AgNO3 1,2M.a) Tính cân nặng kết tủa tạo thành.b) Tính mật độ mol/lít các chất trong dung dịch sau phản ứng.29) Trộn 30g hỗn hợp CaCl2 4,44% với 20g hỗn hợp 7,95%.a) Tính khối lượng kết tủa sản xuất thành.b) Tính nồng độ phần trăm các hóa học trong dung dịch sau bội phản ứng.30) nhiệt độ phân hoàn toàn 9,8g Cu(OH)2 thu được oxit duy nhất.a) Tính khối lượng oxit tạo ra thành.b) Tính thể tích hỗn hợp HCl 1,5M buộc phải để phối hợp hết lượng oxit trên.