Bài Tập Hiện Tại Đơn Lớp 6

Tổng hợp các dạng bài bác tập về Thì hiện tại đơn rất đầy đủ có đáp án chi tiết, bao gồm bài tập về phân tách động từ, gửi sang câu che định, câu hỏi, triển khai xong câu,...Là tài liệu tìm hiểu thêm hữu ích giúp các em nâng cấp kỹ năng giải bài xích tập Present simple nhanh và đúng chuẩn nhất.

Bạn đang xem: Bài tập hiện tại đơn lớp 6


Để nâng cấp kỹ năng giải nhanh và chính xác các dạng bài xích tập về Thì bây giờ đơn, các em cần nắm vững định hướng và kết cấu ngữ pháp của thì tự đó chuyên cần áp dụng giải những dạng bài xích tập liên quan.

Các dạng bài bác tập Thì lúc này đơn

Bài 1. Chọn giải đáp đúng

1. I ——————— at a bank.

A. Work

B. Works

C. Working

2. She ——————– with her parents.

A. Live

B. Lives

C. Living

3. Cows ———————– on grass.

A. Feed

B. Feeds

C. Feeding

4. He ———————- a handsome salary.

A. Earn

B. Earns

C. Earning

5. Janet ———————- lớn be a singer.

A. Want

B. Wants

C. Wanting

6. Emily ———————– delicious cookies.

A. Make

B. Makes

C. Making

7. Arti and her husband ——————- in Singapore.

A. Live

B. Lives

C. Living

8. Rohan và Sania ———————- khổng lồ play thẻ games.

A. Like

B. Likes

C. Liking

9. Sophia ————————– English very well.

A. Speak

B. Speaks

C. Speaking

10. Martin ———————– for a walk in the morning.

A. Go

B. Goes

C. Going

11. My grandfather ——————– his pet dog. A. Adore

B. Adores

C. Adoring

12. Plants ———————– water và sunlight for making their food.

A. Need

B. Needs

C. Needing

Đáp án:

1 - A; 2 - B; 3 - A; 4 - B; 5 - B; 6 - B;

7 - A; 8 - A; 9 - B; 10 - B; 11 - B; 12 - A;

Bài 2: bài bác tập chia thì hiện tại đơn

Ở dạng bài tập thì lúc này đơn này, các bạn sẽ phải phân chia động từ vào ngoặc sao cho ở dạng đúng nhất. Các bạn sẽ phải để ý chủ ngữ và vị ngữ của câu để mang ra quyết định sử dụng cồn từ kia ở dạng phù hợp.

1. I (be) ________ at school at the weekend.

2. She (not study) ________ on Friday.

3. My students (be not) ________ hard working.

4. He (have) ________ a new haircut today.

5. I usually (have) ________ breakfast at 7.00.

6. She (live) ________ in a house?

7. Where (be)____ your children?

8. My sister (work) ________ in a bank.

9. Dog (like) ________ meat.

10. She (live)________ in Florida.

11. It (rain)________ almost every day in Manchester.

12. We (fly)________ khổng lồ Spain every summer.

13. My mother (fry)________ eggs for breakfast every morning.

14. The bank (close)________ at four o'clock.

15. John (try)________ hard in class, but I (not think) ________ he'll pass.

16. Jo is so smart that she (pass)________ every exam without even trying.

17. My life (be)_____ so boring. I just (watch)________ TV every night.

18. My best friend (write)________ lớn me every week.

19. You (speak) ________ English?

20. She (not live) ________ in HaiPhong city.

Đáp án bài bác 2: phân tách động từ vào ngoặc ở thì bây giờ đơn.

1. I am at school at the weekend.

2. She doesn’t study on Friday.

3. My students are not/ aren’t hard working.

4. He has a new haircut today.

5. I usually have breakfast at 7.00.

6. Does she live in a house?

7. Where are your children?

8. My sister works in a bank.

9. Dog likes meat.

10. She lives in Florida.

11. It rains almost every day in Manchester.

12. We fly khổng lồ Spain every summer.

13. My mother fries eggs for breakfast every morning.

14. The ngân hàng closes at four o’clock.

15. John tries hard in class, but I vì not think/ don’t think he’ll pass.

16. Jo is so smart that she passes every exam without even trying.

17. My life is so boring. I just watch TV every night.

18. My best friend writes to me every week.

19. Bởi vì you speak English?

20. She does not live/ doesn’t live in nhị Phong city.

Bài 3: Chọn lời giải đúng.

Dạng bài tập thì lúc này đơn này, đề bài cung ứng 2 đáp án có sẵn. Các bạn sẽ phải lựa chọn đáp án đúng nhất mang lại câu.

1. I don’t stay/ doesn’t stay at home.

2. We don’t wash/ doesn’t wash the family car.

3. Doris don’t do/ doesn’t do her homework.

4. They don’t go/ doesn’t go to bed at 8.30 p.m.

5. Kevin don’t open/ doesn’t open his workbook.

6. Our hamster don’t eatdoesn’t eat apples.

7. You don’t chat/ doesn’t chat with your friends.

8. She don’t use/ doesn’t use a ruler.

9. Max, Frank và Steve don’t skate/ doesn’t skate in the yard.

10. The boy don’t throw/ doesn’t throw stones.

Đáp án bài bác 3: Chọn giải đáp đúng.

1. I don’t stay/ doesn’t stayat home.

2. We don’t wash/ doesn’t wash the family car.

3. Doris don’t do/ doesn’t vày her homework.

4. They don’t go/ doesn’t go to lớn bed at 8.30 p.m.

5. Kevin don’t open/ doesn’t openhis workbook.

6. Our hamster don’t eat/ doesn’t eat apples.

7. You don’t chat/ doesn’t chat with your friends.

8. She don’t use/ doesn’t usea ruler.

9. Max, Frank and Steve don’t skate/ doesn’t skate in the yard.

10. The boy don’t throw/ doesn’t throwstones.

Bài 4: ngừng các câu sau: (Chuyển sang trọng câu lấp định)

Dạng bài chấm dứt các câu cũng là một dạng thông dụng của bài tập thì bây giờ đơn nói riêng rẽ và những thì tiếng Anh khác nói chung. Với các câu mang lại sẵn, các bạn sẽ phải chuyển sang dạng che định của câu đó.

1. She feeds the animals. - She __________________ the animals.

2. We take photos. - We ______________ photos.

3. Sandy does the housework every Thursday. - Sandy _____________ the housework every Thursday.

4. The boys have two rabbits. - The boys ___________ two rabbits.

5. Simon can read English books. - Simon ___________ read English books.

6. He listens to lớn the radio every evening. - She ___________ to lớn the radio every evening.

7. Annie is the best singer of our school. - Annie __________ the best singer of our school.

8. The children are at home. - The children ___________ at home.

9. The dog runs after the cat. - The dog __________ after the cat.

10. Lessons always finish at 3 o'clock. - Lessons _________________ at 3 o'clock.

Đáp án bài xích 4: hoàn thành các câu sau: (Chuyển sang câu bao phủ định)

1. She does not feed/ doesn't feed the animals.

2. We vì chưng not take/ don't take photos.

3. Sandy does not do/ doesn't vày the housework every Thursday.

4. The boys vày not have/ don't have two rabbits.

5. Simon can not read/ can't read English books.

6. He does not listen/ doesn't listen to lớn the radio every evening.

7. Annie is not/ isn't the best singer of our school.

8. The children are not/ aren't at home.

9. The dog does not run/ doesn't run after the cat.

10. Lessons don't/ vị not always finish at 3 o'clock.

Bài 5: dứt các câu hỏi sau:

Dạng bài xích tập này, đề bài xích sẽ gửi ra một số trong những từ mang đến sẵn. Người làm có nhiệm vụ thêm từ để xong các câu hỏi trong bài tập thì bây giờ đơn này.

1. How/ you/ go to school/ ?

How vày you go lớn school?

2. What/ you/ do/ ?

___________________________________ ?

3. Where/ John/ come from/ ?

___________________________________ ?

4. How long/ it/ take from London khổng lồ Paris/ ?

___________________________________ ?

5. How often/ she/ go to the cinema/ ?

___________________________________ ?

6. When/ you/ get up/ ?

___________________________________ ?

7. How often/ you/ study English/ ?

___________________________________ ?

8. What time/ the film/ start/ ?

___________________________________ ?

9. Where/ you/ play tennis/ ?

___________________________________ ?

10. What sports/ Lucy/ like/ ?

___________________________________ ?

Đáp án bài 5: dứt các câu hỏi sau:

1. How vị you go to lớn school?

2. What vày you do?

3. Where does John come from?

4. How long does it take from London khổng lồ Paris?

5. How often does she go to lớn the cinema?

6. When bởi you get up?

7. How often vị you study English?

8. What time does the film start?

9. Where bởi you play tennis?

10. What sports does Lucy like?

Bài 6: dùng "do not" hoặc "does not" để kết thúc những câu sau 1. I ....... Prefer coffee.

2. She ....... Ride a xe đạp to her office.

3.Their friends ....... Live in a small house.

Xem thêm: Cách Chuyển Hỗn Số Thành Số Thập Phân, Chuyển Đổi Hỗn Số Sang Phân Số

4. They ....... Vì chưng the homework on weekends.

5. Mike ....... Play soccer in the afternoons.

6. The bus ....... Arrive at 8.30 a.m.

7. We ....... Go khổng lồ bed at midnight.

8. My brother ....... Finish work at 8 p.m. Đáp án

1. I don't prefer coffee.

2. She doesn't ride a bike to her office.

3. Their friends don't live in a small house.

4. They don't do the homework on weekends.

5. Mike doesn't play soccer in the afternoons.

6. The bus doesn't arrive at 8.30 a.m.

7. We don't go khổng lồ bed at midnight.

8. My brother doesn't finish work at 8 p.m. Bài 7: chấm dứt cách câu sau 1. ....... Jack like eating hamburgers? => Yes, ........

2. ....... You get up early on Sundays? => No, ........

3. ....... The students always work hard for the exam? => No, ........

4. ....... The train leave at noon every day? => Yes, ........

5. ....... He often play the guitar? => No, ........

6. ....... They take a taxi lớn school every morning? => Yes, ........

7. ....... Anna and Daisy visit their old teachers on winter holidays? => No, ........

8. ....... Water boil at 100 degrees Celsius? => Yes, ........ Đáp án

1. Does Jack like eating hamburgers? => Yes, he does.

2. Vì chưng you get up early on Sundays? => No, I don't/ I vị not.

3. Do the students always work hard for the exam? => No, they don't/ they vì chưng not.

4. Does the train leave at noon every day? => Yes, it does.

5. Does he often play the guitar? => No, he doesn't/ he does not.

6. Vì chưng they take a taxi to lớn school every morning? => Yes, they do.

7. Bởi vì Anna và Daisy visit their old teachers on winter holidays? => No, they don't/ they bởi vì not.

8. Does water boil at 100 degrees Celsius? => Yes, it does.

Bài 8: xong các câu sau

1. Robin (play)..........football every Sunday.

2. We (have)..........a holiday in December every year.

3. He often (go)..........to work late.

4. The moon (circle)..........around the earth.

5. The flight (start)..........at 6 a.m every Thursday.

6. Peter (not/ study)..........very hard. He never gets high scores.

7. My mother often (teach)..........me English on Saturday evenings.

8. I like Math và she (like)..........Literature.

9. My sister (wash)..........dishes every day.

10. They (not/ have)..........breakfast every morning. Đáp án

1. Robin (play) plays football every Sunday.

2. We (have) have a holiday in December every year.

3.He often (go) goes to work late.

4. The moon (circle) circles around the earth.

5.The flight (start) starts at 6 a.m every Thursday.

6. Peter (not/ study) doesn't study/ does not study very hard. He never gets high scores.

7.My mother often (teach) teaches me English on Saturday evenings.

8.I like Math và she (like) likes Literature.

9.My sister (wash) washes dishes every day.

10. They (not/ have) don't have/ vị not have breakfast every morning.

Bài 9: ngừng cách câu sau cùng với từ trong ngoặc

1. My brothers (sleep) on the floor. (often)

=>

2. He (stay) up late? (sometimes)

=>

3. I (do) the housework with my brother. (always)

=>

4. Peter & Mary (come) to class on time. (never)

=>

5. Why Johnson (get) good marks? (always)

=>

6. You (go) shopping? (usually)

=>

7. She (cry). (seldom)

=>

8. My father (have) popcorn. (never)

=>

Đáp án

=> My brothers often sleep on the floor.

=> Does he sometimes stay up late?/ Does he stay up late sometimes?

=> I always vị the housework with my brother.

=> Peter and Mary never come to lớn class on time.

=> Why does Johnson always get good marks?

=> vị you usually go shopping?

=> She seldom cries.

=> My father never has popcorn.

Bài 10:

Mary is a teacher. She teaches English. The children love her và they (1).........a lot from her. Mary (2).........home at 3.00 và (3).........lunch. Then she sleeps for an hour. In the afternoon she (4).........swimming or she cleans her house. Sometimes she (5).........her aunt và (6).........tea with her. Every Sunday she does the shopping with her friends. Đáp án

Mary is a teacher. She teaches English. The children love her & they (1) learn a lot from her. Mary (2) comes trang chủ at 3.00 and (3) has lunch. Then she sleeps for an hour. In the afternoon she (4) goes swimming or she cleans her house. Sometimes she (5) meets her aunt & (6) drinks tea with her. Every Sunday she does the shopping with her friends.

Bài 11:

My cousin, Peter (have)...........a dog. It (be)...........an intelligent pet with a short tail và big đen eyes. Its name (be)...........Kiki & it (like)...........eating pork. However, it (never/ bite)...........anyone; sometimes it (bark)...........when strange guests visit. To be honest, it (be)...........very friendly. It (not/ like)...........eating fruits, but it (often/ play)...........with them. When the weather (become)...........bad, it (just/ sleep)...........in his cage all day. Peter (play)...........with Kiki every day after school. There (be)...........many people on the road, so Peter (not/ let)...........the dog run into the road. He (often/ take)...........Kiki to lớn a large field khổng lồ enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be)...........naughty, but Peter loves it very much. Đáp án:

My cousin, Peter (have) has a dog. It (be) is an intelligent pet with a short tail & big đen eyes. Its name (be) is Kiki and it (like) likes eating pork. However, it (never/ bite) never bites anyone; sometimes it (bark) barks when strange guests visit. To lớn be honest, it (be) is very friendly. It (not/ like) does not like|doesn't like eating fruits, but it (often/ play) often plays with them. When the weather (become) becomes bad, it (just/ sleep) just sleeps in his cage all day. Peter (play) plays with Kiki every day after school. There (be) are many people on the road, so Peter (not/ let) does not let|doesn't let the dog run into the road. He (often/ take) often takes Kiki to a large field to lớn enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be) is sometimes naughty, but Peter loves it very much.

Bài 12 phân chia động từ nghỉ ngơi trong ngoặc:

1. My father always ................................ Sunday dinner. (make)

2. Ruth ................................ Eggs; they ................................ Her ill. (not eat; make)

3. "Have you got a light, by any chance?" "Sorry, I ................................" (smoke)

4. ................................ Mark ................................ Lớn school every day? (go)

5. ................................ Your parents ................................ Your girlfriend? (like)

6. How often ................................ You ................................ Swimming? (go)

7. Where ................................ Your sister ................................? (work)

8. Ann ................................. Usually ................................ Lunch. (not have)

9. Who ................................ The ironing in your house? (do)

10. We ................................ Out once a week. (go)

Đáp án

1. Makes 2. Doesn’t eat 3. Don’t smoke 4. Does …. Go 5. Do …. Like

6. Do …. Go 7. Does… work 8. Doesn’t ….. Have 9. Vì 10. Go

Bài 13. Hoàn thành các câu sau. Có thể chọn xác định hoặc lấp định

Ví dụ:

· Claire is very sociable. She knows (know) lots of people.

· We've got plenty of chairs, thanks. We don't want (not want) any more.

1. My friend is finding life in Paris a bit difficult. He ................................ (speak) French.

2. Most students live quite close khổng lồ the college, so they ................................ (walk) there every day.

3. How often ................................ You ................................ (look) in a mirror?

4. I've got four cats & two dogs. I ................................ (love) animals.

5. No breakfast for Mark, thanks. He ................................ (eat) breakfast.

6. What's the matter? You ................................ (look) very happy.

7. Don't try to lớn ring the bell. It ................................ (work).

8. I hate telephone answering machines. I just. ................................ (like) talking to lớn them.

9. Matthew is good at badminton. He ................................ (win) every game.

10. We always travel by bus. We ................................ (own) a car.

Đáp án

1. Doesn’t speak 2. Walk 3. Vì chưng …. Look 4. Love 5. Doesn’t eat

6. Look 7. Doesn’t work 8. Like 9. Wins 10. Don’t own

Bài 14. Bài tập phân tách thì bây giờ đơn thể bao phủ định

1. I ………. Lượt thích tea.

2. He ………. Play football in the afternoon.

3. You ………. Go to bed at midnight.

4. They……….do the homework on weekends.

5. The bus ……….arrive at 8.30 a.m.

6. My brother ……….finish work at 8 p.m.

7. Our friends ………. Live in a big house.

8. The cát ………. Like me.

Đáp án

1 - don't; 2 - doesn't; 3 - don't; 4 - don't;

5 - doesn't; 6 - doesn't; 7 - don't; 8 - doesn't;

Bài 15. Bài xích tập trắc nghiệm thì bây giờ đơn tất cả đáp án

1. Police catch/ catches robbers.

2. My dad is a driver. He always wear/ wears a trắng coat.

3. They never drink/ drinks beer.

4. Lucy go/ goes window-shopping seven times a month.

5. She have/ has a pen.

6. Mary và Marcus eat out/ eats out everyday.

7. Mark usually watch/ watches TV before going khổng lồ bed.

8. Maria is a teacher. She teach/ teaches students.

Đáp án

1 - catch; 2 - wears; 3 - drink; 4 - goes;

5 - has; 6 - eat out; 7 - watches; 8 - teaches;

Bài 16. Phân tách động từ

1. I usually ___________(go) to school.

2. They ___________ (visit) us often.

3. You ___________ (play) basketball once a week.

4. Tom ___________ (work) every day.

5. He always ___________ (tell) us funny stories.

6. She never ___________ (help) me with that!

7. Martha & Kevin ___________ (swim) twice a week.

8. In this club people usually ___________ (dance) a lot.

9. Linda ___________ (take care) of her sister.

10. John rarely ___________ (leave) the country.

11. We ___________ (live) in the đô thị most of the year.

12. Lorie ___________ (travel) lớn Paris every Sunday.

13. I ___________ (bake) cookies twice a month.

14. You always ___________ (teach) me new things.

15. She ___________ (help) the kids of the neighborhood.

16. We (fly)________ khổng lồ Spain every summer.

17. Where your children (be) ________?

18. He (have) ________ a new haircut today.

19. She (not study) ________ on Friday.

20. Where _______ your father­­_____? (work)

Đáp án

1 - go; 2 - visit; 3 - play; 4 - works

5 - tells; 6 - helps; 7 - swim; 8 - dance;

9 - takes care; 10 - leaves; 11 - live; 12 - travels;

13 - bake; 14 - teach; 15 - helps; 16 - fly;

17 - Where are you children?; 18 - has; 19 - does not study; đôi mươi - does… work.

Bài 17. Hoàn chỉnh các câu dưới đây với các từ nhắc nhở trong hộp

wake up – xuất hiện – speak – take – vì chưng – cause – live – play – close – live – drink