Bài Tập Đọc Hiểu Tiếng Anh Lớp 8

Thêm một tài liệu tiếng Anh ôn luyện chăm đề gọi hiểu trong giờ Anh. Thích giờ Anh share “50 bài tập hiểu hiểu giờ đồng hồ Anh bao gồm đáp án và giải thích chi tiết ôn thi thpt Quốc Gia” bạn dạng PDF. Tài liệu bao hàm 50 bài bác tập gọi hiểu giờ đồng hồ Anh có đáp án và giải thích chi tiết, phù hợp cho các bạn học sinh lớp 10, lớp 11, lớp 12 ôn thi môn giờ Anh sẵn sàng cho kì thi THPT quốc gia (Đại Học)

Tài liệu cùng chăm đề

Trích từ bỏ tài liệu

Read the following passage và mark the letter A, B, C or D on your answer shect to lớn indicate the correct answer to each of the questions from 1 to 10.

Bạn đang xem: Bài tập đọc hiểu tiếng anh lớp 8

Plants và animals will find it difficult lớn escape from or adjust to the effect of global warming, Scientists have already observerd shifts in the lifecycles of many plants and animals, such as flowers blooming earlier và birds hatching earlier in the spring. Many species have begun shifting where they live or their annual migration patterns due to warmer temperatures.

With further warming, animals will tend to migrate toward the poles và up mountainsides toward higher elevations. Plants will also attempt lớn shift their ranges, seeking new areas as old habitats grow too warm. In many places, however, human development will prevent these shifts. Species that find cities or farmland blocking their way north or south may become extinct. Species living in chất lượng ecosystems, such as those found in polar & mountantop regions, are especially at risk because migration khổng lồ new habitats is not possible. For example, polar bears và marine mammals in the Arctic are already threatened by dwindling sea ice but have nowhere farther to lớn go.

Projecting species extinction due to lớn global warming is extremely difficult. Some scientists have estimated that đôi mươi to 50 percent of species could be committed to lớn extiction with 2 khổng lồ 3 Celsius degrees of further warming. The rate of warming, not just the magnitude, is extremely important for plants và animals. Some species and even entire ecosystems, such as certain types of forest, many not be able lớn adjust quickly enough and may disappear.

Ocean ecosystems, especially fragile ones lượt thích coral reefs, will also be affected by global warming. Warmer ocean temperatures can cause coral khổng lồ “bleach”, a state which if prolonged will lead to lớn the death of the coral. Scientists estimate that even 1 Celsius degree of additional warming could lead lớn widespread bleaching và death of coral reefs around the world. Also increasing carbon dioxide in the atmosphere enters the ocean & increases the acidity of ocean waters. This acidification furter stresses ocean ecosystems.

(Đề thi giờ đồng hồ Anh kì thi THPT nước nhà 2015)

Question 1: Scionlists have observed that warmer temperatures in the spring cause flowers to

.

die instantly B. Bloom earlier C, become lighter D. Thất bại color

Question 2: According lớn paragraph 2, when their habitats grow warmer, animali tend to lớn move .

south – eastwards and down mountainsides toward lowernorth – westwards and up mountainsides toward highertoward the North Pole and down mountainsides toward lowertoward the poles và up mountainsides toward higher

Question 3: The pronoun “those” in paragraph 2 refers to .

species B. Ecosystems C. Habitats D. Areas

Question 4: The phrase “dwindling sea ice” in paragraph 2 refers to lớn .

the frozen water in the Artie. B.the violent Arctic Ocean.the melting ice in the Arctic. D.the cold ice in the Arctic.

Question 5: It is mentioned in the passage that if the global temperature rose by 2 or 3 Celcius degrees, .

half of the earth’s surface would bethe sea cấp độ would rise by 20water supply would decrease by 5020 to lớn 50 percent of species could become

Question 6: According khổng lồ the passage, if some species are not able lớn adjust quickly khổng lồ warmer temperatures, .

they may be endangered B.they can begin to lớn developthey will certainly need water. D.they move lớn tropical forests.

Question 7: The word “fragile” in paragraph 4 most probably means .

very large B.easily damagedrather strong D. Pretty hard

Question 8: The bleaching of coral reefs as mentioned in paragraph 4 indicates .

the water absorption of coral reefs. B.the quick growth of marine mammals.the blooming phase of sea weeds. D.the slow death of coral reefs.

Question 9: The level of acidity in the ocean is increased by .

the rising amount of carbon dioxide entering thethe decrease of acidity of the polethe extinction of species in coastalthe lose of acidity in the atmosphere around the

Question 10: What does the passage mainly discuss?

Influence of climate changes on humanEffects of global warming on animals andGlobal warming & possible solutionsGlobal warming và species

ĐÁP ÁN

PASSAGE 01

Question 1: Scientists have observed that warmer temperatures in the spring cause flower khổng lồ .

Thông tin ở 2 câu đầu tiên:

Plants & animals will find it difficult khổng lồ escape from or adjust lớn the effect of global warming, Scientists have already observerd shifts in the lifecycles of many plants và animals, such as flowers blooming earlier và birds hatching earlier in the spring.

Xem thêm: Avg Internet Security Key Till 2025, Key Avast Internet Security (Đến Năm 31

Các nhà công nghệ thấy rằng nhiệt độ nóng hơn vào mùa xuân khiến cho các loại hoa:

=> B. Bloom earlier (nở mau chóng hơn)

Question 2:

According lớn paragraph 2, when their habitats grow warmer, animals tend lớn move

.

Thông tin sinh sống câu đầu đoạn 2:

With further warming, animals will tend lớn migrate toward the poles and up mountainsides toward higher elevations.

Khi môi trường sống của bọn chúng trở nên ấm hơn, động vật có xu hướng dịch chuyển tới:

=> D. Toward the poles & up mountainsides toward higher elevations, (về phía những cực và lên các triền núi tới phần đa nơi cao hơn.)

Question 3:

Thông tin ở mẫu 5-6 của đoạn 2:

Species living in chất lượng ecosystems, such as those found in polar và mountaintop regions, are especially at risk because migration to new habitats is not possible.

=> A. Species

Question 4:

For example, polar bears và marine mammals in the Arctic are already threatened by dwindling sea ice but have nowhere farther khổng lồ go.

“dwindling sea ice” hoàn toàn có thể đoán trong tình huống này là sự việc giảm nhấn bẵng trên biển khơi Bắc Cưc do tác động của sự tăng cao lên toàn cẩu.

=> C. The melting ice in the Arctic.

Question 5:

It is mentioned in the passage that if the global temperature rose by 2 or 3 Celcius degrees.

Thông tin ở loại 2-3 đoạn 3:

Some scientists have estimated that trăng tròn to 50 percent of species could be committed to extiction with 2 khổng lồ 3 Celsius degrees of further warming.

Nếu ánh nắng mặt trời toàn cầu tăng thêm 2 hoặc 3 độ C:

=> D. Trăng tròn to 50 percent of species could become extinct. (20 đến một nửa các loài rất có thể tuyệt chủng)

Question 6:

According to the passage, if some species are not able to adjust quickly to warmer temparatures.

Thông tin nghỉ ngơi câu cuối đoạn 3:

Some species & even entire ecosystems, such as certain types of forest, many not be able khổng lồ adjust quickiy enough and may disappear.

Nếu một vài loài khổng thể ưa thích nghi cấp tốc với nhiệt độ nóng lên.

=> A. They may be endangered (chứng có thế gặp nguy hiểm)

Question 7:

“fragile”: easily broken or damaged (theo từ điển Oxford learners’dictionaries)

very large: khôn xiết lớn, rộng lớneasily broken: mỏng tanh manh, yếu đuối ớt, dễ dẫn đến phá hủyrather strong: khỏepretty hard: tương đối khó

=> B

Questions 8:

The bleaching of coral reefs as mentioned in paragraph 4 indicates.

Thông tin nghỉ ngơi câu 2 đoạn 4:

Warmer ocean temperatures can cause coral to lớn “bleach”, a state which if prolonged will lead lớn the death of the coral.

=> D. The slow death of coral reefs, (cái bị tiêu diệt từ từ của rất nhiều rặng san hô)

Question 9:

The màn chơi of acidity in the ocean is increased by

Thông tin ở chiếc 5-6 đoạn 4:

Also, increasing carbon dioxide in the atmosphere enters the ocean & increases the acidity of ocean waters

=> A. The rising amount of carbon dioxide entering the ocean. (Sự tăng lượng khí C02 trong không khí ảnh hưởng đến biển lớn và tăng mật độ axit vào nước.)

Question 10:

Ảnh hưởng của biến đổi đối khí hậu so với phong phương pháp sống của con người.Những tác động của sự nóng dần lên toàn cầu đối với động thực vậtSự nóng lên toàn cầu và số đông giải pháp.Sự lạnh lên thế giới và sự di cư của các loài.

Plants và animals will find it difficult lớn escape from or adjust to the effect of global warming.

With further warming, animals will tend lớn migrate toward the poles & up mountainsides toward higher elevations.

Projecting species extinction due lớn global warming is extremely difficult.

Ocean ecosystems, especially fragile ones like coral reefs, will also be affected by global warming.

Bài viết chủ yếu đề cập đến các ảnh hưởng của sự tăng cao lên toàn cầu so với động vật và thực vật.

=> B đúng

Vocabulary

to escape from smt (v): thoát ra khỏi đâulifecycle (n): vòng đờito bloorn (v): nở hoato hatch (v): sinh, đẻelevation (n): chiều cao so với mực nước biểnhabitat (n): môi trường xung quanh sốngecosystem (n): hệ sinh tháidwindle (v): thoái hóa, suy đi/ nhỏ lại, thu lại, teo đimagnitude (n): lượng, trung bình lớn, độ lớnfragile (adj): mỏng tanh manh, dễ dẫn đến tổn thương, dễ dẫn đến phá hủycoral reefs (n): rặng san hôto bleach (v): làm cho chuội đi, bặt tăm điacidity (n): tính a xítacidification (n): sự a xít hóa