BÀI TẬP CHUỖI PHẢN ỨNG HÓA HỌC 9

Bài tập chuỗi phản nghịch ứng hóa học lớp 9 gồm đáp án

gamesbaidoithuong.com biên soạn gửi tới các bạn Chuỗi phản nghịch ứng hóa học vô cơ lớp 9, ngôn từ tài liệu bao hàm các bài tập luyện viết phương trình hóa học đề bài theo chuỗi phản ứng hóa học lớp 9. Giúp những em ghi nhớ kiến thức, đặc thù hóa học của những chất bên cạnh đó nâng cap khả năng tư duy.

Bạn đang xem: Bài tập chuỗi phản ứng hóa học 9

CHUYÊN ĐỀ: CÁC CHUỖI PHẢN ỨNG HÓA HỌC VÔ CƠ LỚP 9


Bản quyền thuộc về gamesbaidoithuong.com nghiêm cấm rất nhiều hành vi xào luộc vì mục đích thương mại

I. Nhắc lại kiến thức hợp chất vô cơ 

quan hệ giữa những hợp hóa học vô cơ

Những làm phản ứng hóa học minh họa

(1) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2

(2) CO2 + KOH → K2CO3 + H2O

(3) K2O + H2O → 2KOH

(4) Cu(OH)2

*
CuO + H2O

(5) SO2 + H2O → H2SO3

(6) Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + H2O

(7) CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4

(8) AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

(9) H2SO4 + ZnO → ZnSO4 + H2O

II. Xong xuôi chuỗi làm phản ứng sau


Hướng dẫn xong xuôi chuỗi phản nghịch ứng

(1) 2Mg + O2 → 2MgO

(2) MgO + 2HCl → MgCl2 + H2

3) MgCl2 + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + 2AgCl

4) Mg(NO3)2 + 2NaOH → Mg(OH)2 + 2NaNO3

5) Mg(OH)2  → MgO + H2O

6) MgO + Na2SO4 → MgSO4 + H2O

7) MgSO4 + Na2CO3 → MgCO3 + Na2SO4

8) MgCO3 + CO2 + H2O → Mg(HCO3)2


Hướng dẫn hoàn thành chuỗi phản bội ứng

1) MnO2 + 4HCl

*
MnO2 + Cl2 + H2O

2) 3Cl2 + 6KOH(đặc)

*
5KCl + KClO3 + 3H2O

3) KClO3

*
KCl + 3O2

4) KCl(rắn) + H2SO4

*
2HCl + K2SO4 

5) 4HCl + MnO2

*
MnO2 + Cl2 + H2O

6) Cl2 + Ca(OH)2

*
CaOCl2 + H2O


Hướng dẫn dứt chuỗi phản ứng

1) CaCl2 + Na2CO3→ NaCl + CaCO3 

2) NaCl

*
mãng cầu + Cl2

3) 2Cl2 + 2Ca(OH)2 → Ca(OCl)2 + CaCl2 + 2H2O

4) 2CaOCl2 + H2O + CO2 → CaCl2 + CaCO3 + 2HClO

5) CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2

6) CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaCl


Hướng dẫn xong xuôi chuỗi bội phản ứng

1) 4Na + O2

*
2Na2O

2) Na2O + H2O → 2NaOH

3) 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

4) Na2CO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

5) 2NaCl + H2O → 2NaOH + H2 + Cl2

6) NaOH + CO2 → NaHCO3


Hướng dẫn chấm dứt chuỗi phản bội ứng

(1) S + O2

*
SO2

(2) SO2 + O2

*
SO3

(3) SO3 + H2O → H2SO4

(4) H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + SO2 + H2O

(5) SO2 + H2O→ H2SO3

(6) H2SO3 + 2NaOH → Na2SO3 + 2H2O

(7) H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + SO2 + H2O


Câu 6. Thay những chữ mẫu bằng các CTHH phù hợp và ngừng các phản bội ứng sau: 

A + H2SO4 → B + SO2 + H2O 

B + NaOH → C + Na2SO4 

C

*
D + H2O 

D + H2

*
A + H2O 

A + E → Cu(NO3)2 + Ag 


Hướng dẫn hoàn thành chuỗi phản nghịch ứng

1) 2Cu + O2

*
2CuO

2) CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

3) CuSO4 + BaCl2 → BaSO4 + CuCl2

4) CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaCl

5) 3Cu(OH)2 + 2Fe(NO3)3 → 3Cu(NO3)2 + 2Fe(OH)3

6) Cu(NO3)2 + Zn → Zn(NO3)2 + Cu


Câu 8.


FeCl2 + NaOH → Fe(OH)2 + NaCl

Fe(OH)2 + H2SO4 → FeSO4 + H2O

FeSO4 + Ba(NO3)2 → Fe(NO3)2 + BaSO4

4Fe(NO3)2 → 2Fe2O3 + 8NO 2 + O2

Fe + Cl2 → FeCl3

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

2Fe(OH)3

*
Fe2O3 + 3H2O

Fe2O3 + co → sắt + CO2

3Fe + 2O2

*
Fe3O4


Hướng dẫn ngừng chuỗi làm phản ứng

1) 4Al + 3O2 → 2Al2O3

2) Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

3) NaAlO2 + 2H2O → NaOH + Al(OH)3

4) 2Al(OH)3 + 3ZnSO4 → Al2(SO4)3 + 3Zn(OH)2

5) Al2(SO4)3 + 3BaCl2 → 2AlCl3 + 3BaSO4

6) AlCl3 + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3AgCl


Hướng dẫn kết thúc chuỗi làm phản ứng

1) 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

2) 2SO2 + O2 → 2SO3

3) SO3 + H2O → H2SO4

4) H2SO4 +Zn → ZnSO4 + H2

5) ZnSO4 + 2NaOH → Zn(OH)2 + Na2SO4

6) Zn(OH)2 → ZnO + H2O


Câu 11.


Hướng dẫn hoàn thành chuỗi bội nghịch ứng

1) S + O2 → SO2

2) SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

3) 2H2SO4 + Cu → CuSO4 + SO2 + 2H2O

4) SO2 + KOH → K2SO3 + H2O


Câu 12.

Câu 13. bửa túc và kết thúc phương trình bội nghịch ứng:

A → B + CO2 

B + H2O → C

C + CO2 → A + H2O

A + H2O + CO2 → D

D

*
A + H2O + CO2


Câu 14. xẻ túc và chấm dứt phương trình phản ứng:

1) ? + ? → CaCO3 ↓ + ?

2) Al2O3 + KHSO4 → ? + ? + ?

3) NaCl + ? → ? + ? + NaOH

4) KHCO3 + Ca(OH)2 → ? + ? + ?


Hướng dẫn dứt chuỗi phản bội ứng

1) Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + 2NaOH

2) NaCl + H2O → 2NaOH + H2 + Cl2

3) Al2O3 + 6KHSO4 → Al2(SO4)3 + 3K2SO4 + 3H2O

4) KHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + 2KOH + H2O


Câu 15. xẻ túc những phản ứng sau:

FeS2 + O2

*
A↑ + B

A + H2S → C↓ + D

C + E → F

G + NaOH → H↓ + I

J

*
B + D

B + L

*
E + D

F + HCl → G + H2S

H + O2 + D → J↓


Hướng dẫn chấm dứt chuỗi phản nghịch ứng

A: SO2B: Fe2O3C: SD: H2OE: Fe
H: Fe(OH)2J: Fe(OH)3L: H2F: FeSG: FeCl2

Câu 16. 

Câu 17. 

Câu 18.

Đáp án:

A: CaOC: Ca(OH)2E: CaCl2P: CO2Q: NaHCO3R: NaKCO3
B: H2OD: HClF: Na2CO3X: NaOHY: KOHZ: Ca(NO3)2

Câu 19.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Vào Lớp Chọn Khối 6 Môn Toán Năm 2022, Bộ Đề Thi Vào Lớp Chọn Lớp 6 Môn Toán Đặc Sắc


Hướng dẫn kết thúc chuỗi bội phản ứng

1) 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

2) 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

3) Na2CO3 + CO2 + H2O → 2NaHCO3

4) 2NaHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + 2NaOH + 2H2O

5) NaOH + HCl → NaCl + H2O

6) 2NaCl + 2H2O → 2NaOH + Cl2 + H2

7) 4NaOH → 4Na + O2 + 2H2O

8) 2Na + H2 → 2NaH

9) NaH + H2O → NaOH + H2

10) 2NaOH + Cl2 → NaCl + NaOCl + H2O


Câu 21. Al → Al2O3 → Al(NO3)3 → Al(OH)3 → Na → Al(OH)3 → Al2O3 → Na → Al2(SO4)3 → KAl(SO4)2.12H2O


Hướng dẫn xong chuỗi bội phản ứng

1) 4Al + 3O2

*
2Al2O3

2) Al2O3 + 6HNO3 → 2Al(NO3)3 + 3H2O

3) Al(NO3)3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3 + 3NH4NO3

4) Al(OH)3 + NaOH → Na

5) K + CO2 → Al(OH)3 + KHCO3

6) 2Al(OH)3 → 2Al2O3 + 3H2O

7) Al2O3 + 2NaOH + 3H2O → 2Na

8) 2K + 4H2SO4 → Al2(SO4)3 + K2SO4 + 4H2O

9) Al2(SO4)3 + K2SO4 + 24H2O → 2KAl(SO4)2.12H2O


Hướng dẫn chấm dứt chuỗi phản nghịch ứng

N2 + 3H2

*
2NH3

4NH3 + 5O2

*
4NO + 6H2O

2NO + O2 → 2NO2

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

2HNO3 + CuO → Cu(NO3)2 + H2O

Cu(NO3)2 + Cu + HCl → 4H2O + 2NO + 4CuCl2

CuCl2 + NaOH → NaCl + Cu(OH)2

Cu(OH)2

*
CuO +H2O

CuO + teo

*
Cu + CO2

Cu + Cl2 → CuCl2

Câu 23.

X2On → X → Ca(XO2)2n-4 → X(OH)n → XCln → X(NO3)n → X


Câu 24. Fe

*
Fe2O3
*
FeCl3
*
Fe(OH)3
*
Fe2O3
*
FeO
*
FeSO4
*
Fe


Hướng dẫn kết thúc chuỗi làm phản ứng

(1) 4FeS2 + 11O2

*
2Fe2O3 + 8SO2 ↑

(2) Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

(3) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl


(4) 2Fe(OH)3

*
Fe2O3 + 3H2O

(5) Fe2O3 + H2

*
2FeO + H2O

(6) FeO + H2SO4(l) → FeSO4 + H2O

(7) FeSO4 + Mg → MgSO4 + Fe


Hướng dẫn hoàn thành chuỗi phản nghịch ứng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 → 4Fe(OH)3

4Fe(OH)3

*
Fe2O3 + H2O

Fe2O3 + 3H2

*
2Fe + 3H2O

2Fe + 3Cl2

*
2FeCl3


Câu 26. Al

*
X
*
Y
*
Z
*
T
*
Y
*
Z
*
E


Hướng dẫn ngừng chuỗi phản bội ứng

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

AlCl3 + 4NaOH → NaAlO2 + 3NaCl + 2H2O

NaAlO2 + CO2 + H2O → Al(OH)3 + NaHCO3

2Al(OH)3

*
Al2O3 + 3H2O

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

H2O + NaAlO2 + HCl → Al(OH)3 + NaCl

2Al(OH)3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 6H2O


Câu 27. kết thúc chuỗi làm phản ứng sau:

Cho biết: A1 là oxit kim loại A gồm điện tích hạt nhân là: 3,2.10-18 Culong; B1 là oxit phi kim B có thông số kỹ thuật electron ngơi nghỉ lớp vỏ kế bên cùng là 2s22p2


Hướng dẫn xong chuỗi bội nghịch ứng

Số điện tích hạt nhân của A = (3,2.10-18)/(1,6.10-19) = 20 (Ca)

Vậy A1 là CaO.

B làm việc chu kì 2, đội IV A ⇒ (B là cacbon). Vậy B1 là CO2

Các phản ứng:

(1) CaCO3

*
CaO + CO2

M A1 B1

(2) CaO + H2O → Ca(OH)2

D1 A2

(3) Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O

D2 A3

(4) CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaCl

D3 M

(5) 2CO2 + Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2 

E1 (B2)

(6) Ba(HCO3)2 + 2KOH → K2CO3 + BaCO3 + 2H2O

E2 B3

(7) CO3 + CaS → CaCO3 + K2S

E3


Câu 28. dứt sơ đồ gia dụng phản ứng sau:


Hướng dẫn dứt chuỗi phản nghịch ứng

(1) Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O

(2) NaCl + H2O

*
NaClO + H2 (không gồm màng ngăn)

Có thể mang đến khí Cl2 tác dụng vứi hỗn hợp NaOH)

(3) Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + 2NaOH

(4) 2NaCl nóng chảy

*
2Na + Cl2 

(5) NaOH lạnh chảy

*
4Na + O2 + 2H2O

(6) 2Na + H2O → 2NaOH + H2 

(7) NaOH + CO2 dư → NaHCO3 

(8) NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

Câu 29. Viết phương trình hóa học theo chuỗi làm phản ứng


Fe → FeSO4 → FeCl2 → Fe(OH)2 → FeO → Fe

Hướng dẫn hoàn thành chuỗi phản bội ứng

(1) fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

(2) FeSO4 + BaCl2 → FeCl2 + BaSO4

(3) FeCl2+ 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

(4) Fe(OH)2 → FeO + H2O

(5) FeO + H2 → sắt + H2O


..............................................

Chuỗi phản bội ứng chất hóa học vô cơ lớp 9 được gamesbaidoithuong.com biên soạn phía bên trong chuyên đề ôn thi học tập sinh giỏi Hóa học tập 9. Câu chữ tài liệu phía tới các bạn học sinh ôn học tập sinh xuất sắc và các bạn mong muốn thi vào các trường trình độ chuyên môn Hóa, giúp chúng ta luyện tập, kỹ năng tư duy đồng thời khiến cho bạn hệ thống lại cục bộ kiến thức đặc thù Hóa học của các chất.


Trên trên đây gamesbaidoithuong.com đã gửi tới các bạn bộ tư liệu rất hữu ích Chuỗi phản nghịch ứng hóa học vô cơ lớp 9. Để có hiệu quả cao hơn trong học tập tập, gamesbaidoithuong.com xin trình làng tới các bạn học sinh tài liệu chuyên đề Toán 9, chuyên đề đồ vật Lí 9, kim chỉ nan Sinh học tập 9, Giải bài xích tập hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 nhưng mà gamesbaidoithuong.com tổng hợp cùng đăng tải.