Bài tập câu trực tiếp gián tiếp có đáp án

Khi ý muốn thuật lại khẩu ca của ai đó, bạn sẽ cần cần sử dụng đến câu tường thuật. Trong tiếng Anh họ phân ra câu trực tiếp cùng gián tiếp với bí quyết chuyển ngữ pháp không giống nhau như dưới đây.

Bạn đang xem: Bài tập câu trực tiếp gián tiếp có đáp án

Định nghĩa câu tường thuật, câu gián tiếp, câu trực tiếp

Câu tường thuậtlà thuật lại tiếng nói trực tiếp. Đây là dạng câu thông dụng trong tiếng Anh mà các bạn cần để ý kỹ.

Câu tường thuật có hai kiểu:

- Tường thuật thẳng (direct speech):thuật lại đầy đủ và đúng mực điều ai đó biểu đạt (trích dẫn).

Khi viết, lời của người nói sẽ đặt trong vệt ngoặc kép.

Ví dụ: He said “She is my girlfriend” thì khi thuật lại, câu trong ngoặc kép đó là lời nói trực tiếp của anh ý ấy. Đây là dạng câu trực tiếp.

- Tường thuật loại gián tiếp (indirect speech):Là thuật lại lời nói của một người theo cách gián tiếp, truyền nhau mà không có dùng vệt ngoặc kép, hoàn toàn có thể không trích dẫn y nguyên.

Ví dụ: She said: “ I want lớn eat ice cream”.

-> She said she wanted khổng lồ eat ice cream.

Tường thuật gián tiếp sẽ chuyển ngôi. Họ hotline tắt là câu con gián tiếp.

Cách chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp

Để chuyểncâu trực tiếpsang con gián tiếpthì bạn chỉ việc ghép nội dung tường thuật vào phía đằng sau câu nói, lùi thì của động từ xuống 1 cung cấp quá khứ, đại tự sẽ thay đổi linh hoạt.

1. Trường hòa hợp thì hiện tại

Nếu rượu cồn từ chia ở thì hiện tại thì chúng ta giữ nguyên thì của đụng từ chính, đại từ hướng dẫn và chỉ định và trạng trường đoản cú chỉ thời gian, xứ sở trong câu thẳng khi đưa sangcâu gián tiếp. Chỉ đổi khác cách phân chia theo ngôi được gửi đổi.

Ví dụ:

She says: “I like ice cream.”

She says (that) she likes ice cream.

My mother says: “ I am going khổng lồ Hanoi next week”

My mother says she is going lớn Ha Noi next week.

They say: “ We are going to the cinema.”

-> They say they are going to the cinema.

Bạn có thể sử dụng that hoặc không để phân phối câu nói thôi.

2. Ngôi trường hợp hễ từ tường thuật sinh sống thì thừa khứ

Nếucau tuong thuatở thì quá khứ thì lùi động từ thiết yếu của câu khi gửi sang con gián tiếp một bậc theo luật lệ như sau - trong những số đó có một vài thì và từ không đổi:

Thì

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp
Hiện trên đơn

I lượt thích ice cream

He said he liked ice cream
Hiện tại tiếp diễn

I am living in London

He said he was living in London.
Quá khứ đơnI bought a car

He said he had bought a car

He said he bought a car.

Quá khứ tiếp diễn

I was walking along the street

He said he had been walking along the street.
Hiện tại hoàn thành

I haven"t seen Julie

He said he hadn"t seen Julie.
Quá khứ hoàn thành

I had taken English lessons before

He said he had taken English lessons before.

Chuyển đổi thì với trợ rượu cồn từ, hễ từ khuyết thiếu

Chuyển đổi

Câu trực tiếp

Câu con gián tiếp
Will - Would

I"ll see you later

She said (that) she would see me later
Would – Không cụ đổi

I would help, but..”

She said (that) she would help but...
Can - Could

I can speak perfect English

She said (that) she could speak perfect English.
Could- Không cầm cố đổiI could swim when I was four

She said (that) she could swim when she was four.

shall

Shall - Colud

I shall come later

She said (that) she would come later.
Should - không cầm đổi

You should quit smoking.

She said I should quit smoking.
Might - Không rứa đổiI might be late

He said he might be late

Must - không đổi

Must - Had to

I must study at the weekend

She said (that) she must study at the weekend

She said she had khổng lồ study at the weekend

Biến đổi đại từ và những từ hạn định theo bảng sau:

Vị trí

Câu trực tiếp

Câu con gián tiếp
Chủ ngữ

I

he/ she

You

I/ We/ They

We

We/ They
Tân ngữ

Me

him/ her

You

me/ us/ them

Us

us/ them
Đại tự sở hữu

My

his/ her

Your

my/ our/ their

Our

our/ their
Đại tự sở hữu

Mine

his/ hers

Yours

mine/ ours/ theirs

Ours

ours/ theirs
Đại tự chỉ định

This

the/ that

These

the/ those

Sự đổi khác thời gian vào câu con gián tiếp

Sự đổi khác thời gian sẽ tiến hành theo thời hạn mà khi bạn chuyển lời lại, thuật lại.

Ví dụ:

It"s Monday. Julie says "I"m leaving today".

-> If I tell someone on Monday, I say "Julie said she was leaving today".

-> If I tell someone on Tuesday, I say "Julie said she was leaving yesterday".

-> If I tell someone on Wednesday, I say "Julie said she was leaving on Monday".

-> If I tell someone a month later, I say "Julie said she was leaving that day".

Vào lắp thêm 2, Julie nói là: “I’m leaving today”.

Nếu bạn kể lại mang đến ai kia vào vật dụng 2, bạn sẽ nói là: “ Julie said she was leaving today.”

Nếu các bạn kể mang đến ai kia vào trang bị 3, bạn sẽ nói là: “ Julie said she was leaving yesterday.”

Nếu các bạn kể mang đến ai kia vào trang bị 4, bạn sẽ nói là: “ Julie said she was leaving on Monday.”

Nếu các bạn kể đến ai kia vào 1 mon sau, các bạn sẽ nói là: “ Julie said that she was leaving that day.”

Bảng biến đổi thời gian trong câu trực tiếp với gián tiếp

nowthen / at that time
today

yesterday / that day / Tuesday

/ the 27th of June

yesterday

the day before yesterday / the day before /

Wednesday / the 5th of December

last nightthe night before, Thursday night
last weekthe week before / the previous week
tomorrow

today / the next day /

the following day / Friday

3. Tổng kết các dạng câu tường thuật

Câu tường thuật sinh hoạt dạng câu kể

S + say(s)/said + (that) + S + V

Công thức câu tường thuật:

- says/say lớn + O->tells/tell + O

- said khổng lồ + O->told+O

Eg: He said to lớn me ”I haven’t finished my work” ->He told me he hadn’t finished his work.

Một số trường vừa lòng ngoại lệ, nếu lời nói thể hiện thực sự chung bình thường thì chúng ta vẫn rất có thể không cần chuyển đổi thì của hễ từ con gián tiếp:

Ví dụ: She said: “ The sky is blue.”

->She said (that) the sky is/was blue.

Trường hòa hợp không bắt buộc giảm thì khác:

- vào câu có năm xác định.

- các câu có kết cấu sau: if only, as if, as though, wish, would rather, it’s high time, IF loại2, 3 .

Trường hợp câu hỏi với câu nghi vấn

Nếu là câu nghi vấn, các bạn cũng chuyển thắc mắc thành câu xác định thay vị trí công ty ngữ và cồn từ. Nhưng động từ chủ yếu thì gửi lùi về thì thừa khứ.

S + asked (+O)/wanted lớn know/wondered + Wh-words + S + V.

* says/say khổng lồ + O->asks/ask + O

* said to lớn + O->asked + O.

Ex: ”What are you talking about?”said the teacher. ->The teacher asked us what we were talking about.

Where vày you live?

-> She asked me where I lived.

Where is Julie?

-> She asked me where Julie was.

Where is the Post Office, please?

-> She asked me where the Post Office was.

What are you doing?

-> She asked me what I was doing.

Who was that fantastic man?

-> She asked me who that fantastic man had been.

Trường thích hợp với thắc mắc yes/no. Từ bây giờ trongcâu tường thuật giờ Anh, bạn sửa chữa If cho câu hỏi:

Công thức:

S+asked/wanted to lớn know/wondered+if/wether+S+V

Do you love me?

-> He asked me if I loved him.

Have you ever been khổng lồ Mexico?

-> She asked me if I had ever been lớn Mexico.

Are you living here?

-> She asked me if I was living here.

Một số trường đúng theo khác:

Yêu mong làm điều gì đó, thanh lịch - đưa sang câu gián tiếp

Ví dụ: Close the window, please

Or: Could you close the window please?

Or: Would you mind closing the window please?

Trường phù hợp này, các bạn dùng cấu trúc: ask me + to lớn + infinitive":

She asked me khổng lồ close the window.

Ví dụ khác:

Please help me.

-> She asked me khổng lồ help her.

Please don"t smoke.

-> She asked me not lớn smoke.

Could you bring my book tonight?

-> She asked me to lớn bring her book that night.

Could you pass the milk, please?

-> She asked me to pass the milk.

Would you mind coming early tomorrow?

-> She asked me to lớn come early the next day.

Nếu là câu phủ định, bạn thêm Not:

Please don"t be late.

-> She asked us not lớn be late.

Đối cùng với trường hòa hợp câu trần thuật mệnh lệnh

Bạn chuyển sang câu loại gián tiếp cùng với tell – told

Khẳng định:S + told + O + to-infinitive.

Ex: ”Please wait for me here, Mary.” Tom said ->Tom told Mary khổng lồ wait for him there.

*Phủ định::S + told + O + not to-infinitive.

Ex: ”Don’t talk in class”,the teacher said to lớn us. –>The teacher told us not khổng lồ talk in class.

Go lớn bed!

-> He told the child lớn go lớn bed.

Don"t worry!

-> He told her not lớn worry.

Be on time!

-> He told me khổng lồ be on time.

Don"t smoke!

-> He told us not lớn smoke.

MỘT SỐ DẠNG CÂU TƯỜNG THUẬT ĐẶC BIỆT

SHALL/ WOULDdiễn tả đề nghị, lời mời:

Tom asked: "Shall I bring you somefood?"

-> Tom offered to lớn bring me some food.

Tom asked: "Shall we meet at thecinema?"

-> Tom suggested meeting at the cinema.

WILL/ WOULD/ CAN/ COULD biểu đạt sự yêu cầu:

Tom asked: "Will you help me, please?"

-> Tom asked me to help him.

Jane asked Tom: "Can you mở cửa the door for me, Tom?"

-> Jane asked Tom to open the door for her.

Các chúng ta cùng xem lại con kiến thức, bài bác tập của những dạng câu quan lại trọng:

Bài tập câu tường thuật

Exercise 1: Chuyển các câu sau về dạng câu trần thuật

1. “If the weather is fine, I will go on a picnic with my friends,” she said.

.......................................................................................................................................................

2. “What would you vị if you had three days off ?” I asked him.

.......................................................................................................................................................

3. “I would have come to lớn see you if I had known your address, Jim” she said.

.......................................................................................................................................................

4. “I’m sure she will help you if you ask her.” , he told me.

Xem thêm: Cách Tải Link Và Cài Game Gta 5 Grand Theft Auto Full Crack Miễn Phí

.......................................................................................................................................................

5. “If Today were Sunday, we wouldn’t go khổng lồ school.” They said lớn me.

.......................................................................................................................................................

6. She said to lớn me, “If I were you, I wouldn’t tell her about this.”

.......................................................................................................................................................

7. “There would not be enough seats if a lot of guests came.”, they said.

.......................................................................................................................................................

8. “You will be surprised if you meet him.” , Peter said khổng lồ Linda.

.......................................................................................................................................................

9.The boy said : “I won’t be strong if I don’t swim everyday.”

.......................................................................................................................................................

10. “What would you vì if you saw a snake ?” phái mạnh asked Nga.

.......................................................................................................................................................

11. “We’ll have lunch outside in the garden if it’s not cold.” ,Mr John said.

.......................................................................................................................................................

12. “Tom would win more races if he trained hard.” , The man said.

.......................................................................................................................................................

13. “If you feel like a chat, phone me tonight.” David said to me.

.......................................................................................................................................................

14. “If you isn’t eating so much junk food, you would be a lot fitter.” Mother said.

.......................................................................................................................................................

15. “I will be surprised if Mary doesn’t pass the exam.” , our teacher said.

.......................................................................................................................................................

16. “If I knew her hobbies, I could let you know.” He said khổng lồ me.

.......................................................................................................................................................

17. “If I won the lottery, I would buy a new car.” , the man said.

.......................................................................................................................................................

18. “If you had listened to lớn my advice, you wouldn’t have made such a big mistakes.”

Julia said to LiLi.

.......................................................................................................................................................

Exercise 2: Chọn câu trả lời đúng nhất.

1. Jack asked me _____.

A. Where vị you come from? B. Where I came from

C. Where I came from D. Where did I come from?

2. She asked me _____ I liked pop music.

A.when B.what C.if D.x

3. The doctor ____ him lớn take more exercise.

A.told B.tell C. Have told D. Are telling

4. I wanted to know_____ return home.

A. When would she B. When will she C. When she will D. When she would

5. Claire told me that her father____ a race horse.

A. Owns B. Owned C. Owning D. A & B

6. What did that man say ______?

A. At you B. For you C. To you D. You

7. I rang my friend in nước australia yesterday, and she said it _______ raining there.

A. Is B. Were C. Has been D. Was

8. The builders have ______ that everything will be ready on time.

A. Promised B. Promise C. Promises D. Promising

9. The doctor _______ him lớn take more exercise.

A. Told B. Tell C. Have told D. Are telling

10. The last time I saw Linda, she looked very relaxed. She explained she’d been on holiday the ______ week.

A. Ago B. Following C. Next D. Previous

11. Yesterday, Laura ______ him khổng lồ put some shelves up.

A. Asked B. Is asking C. Ask D. Was asked

12. Tom has ______ this story wasn’t completely true.

A. Admitting that B. Was admitted that C. Admitted that D. Admit that

13. When I rang Tessa some time last week, she said she was busy ______ day.

A. That B. The C. Then D. This

14. I wonder _____ the tickets are on sale yet.

A. What B. When C. Where D. Whether

15. Mathew _____ Emma that her train was about lớn leave.

A. Has reminded B. Has reminded that C. Reminded D. Reminded that

16. Hello, Jim. I didn’t expect to see you today. Sophie said you _____ ill.

A. Are B. Were C. Was D. Should be

17. Ann ______ and left.

A. Said goodbye khổng lồ me B. Says goodbye to me C. Tell me goodbye D. Told me goodbye

18. I told you ______ switch off the computer, didn’t I ?

A. Don’t B. Not C. Not lớn D. Khổng lồ not

19. Bill was slow, so I ________ hurry up.

A. Tell him B. Told him for C. Told to lớn D. Told him to

20. Sarah was driving khổng lồ fast, so I ______ to lớn slow down.

A. Asked her B. Asked C. Ask D.have asked her

21. Someone ______ me there’s been an accident on the motorway.

A. Asked B. Said C. Spoke D. Told

22. Sue was very pessimistic about the situation. I advised her _____.

A. No worry B. Not worry C. No khổng lồ worry D. Not lớn worry

23. I couldn’t move the piano alone, so I asked Tom_______.

A. Giving a hand B. Gave a hand C. To give a hand D. Give a hand

24.Tom said that thành phố new york _______ more lively than London.

A. Is B. Be C. Was D. Were

25. When he was at Oliver’s flat yesterday, Martin asked if he ______ use the phone.

A. Can B. Could C. May D. Must

26. George couldn’t help me. He ______ me khổng lồ ask Kate.

A. Tell B. Said C. Told D. Say

27. Judy ______ going for a walk, but no one else wanted to.

A.admitted B. Offered C. Promised D. Suggested

28. I said that I had met her ______ .

A. Yesterday B. The previous day C. The day D. The before day.

29. The man asked the boys ______ .

A. Why did they fight B. Why they were fighting

C. Why they fight D.why were they fighting

30. “______the door”, he said.

A. Please mở cửa B. Mở cửa pleased C. Please to mở cửa D. Please, opening

31. I wanted lớn know ______ return home.

A. When would she B. When will she C. When she will D. When she would

32. The woman wonders _______ doing well at school.

A. Whether her children are B. If her children were

B. Whether her children were D. Her children are if

33. Peter said he was leaving for Paris ______.

A. Next week B. The week previous C. Following week D. The following week

34. “I don’t usually drink milk when ______ ” Mrs. Pike said.

A. She was hungry B. I was hungry C. I am hungry D. I will be

35. They said that their house had been broken into ______.

A. The two days before B. Two days ago C. Two days before D. Since two days

ĐÁP ÁN

Exercise 1:

1. She said if the weather was fine, she would go on a picnic with her friends.

2. I asked him what he would vày if he had (had) three days off.

3. She told Jim that she would have come if she had known his address.

4. He told me that he was sure she would help if I asked her.

5. They told me if that day were Sunday,they wouldn"t go to school

6. She told me that if she were me, she wouldn"t tell her about that

7.They said that there wouldn’t be enough seats if a lot of guests came.

8. Peter told Linda that she would be surprised if she met him.

9. The boy said that he would not be strong if he did not swim everyday.

10. Nam giới asked Nga what she would vì chưng if she saw a snake.

11. Mr John said that they would have lunch outside in the garden if it was not cold.

12.The man said Tom would win more races if he trained hard.

13. David told me khổng lồ phone him that night if I felt like a chat.

14. My mother told me that I would be a lot fitter if I was not eating so much junk food.

15. Our teacher said that she would be surprised of Mary did not pass the exam.

16. He told me that if he knew her hobbies, he could let me know.

17.The man said that he would buy a new car if he won the lottery.

18. Julia told LilLi that she would not have made such a big mistake if she had listened khổng lồ Julia’s advice.