Bài tập câu điều kiện loại 3

Bài viết hôm nay chúng tôi xin ra mắt đến một nhiều loại câu điêu kiện đó là câu đk loại 3. Không giống với câu điều kiên các loại 2 để biểu đạt hành động vấn đề trái với hiện tại, câu đk loại 3 lại mô tả mộ sự việc hành động không thể xảy ra trong vượt khứ. Vậy bọn họ hãy cùng tìm hiểu khái quát lác câu điều kiện loại 3– Công thức, cách dùng, bài tập áp dụng của nó nhé.

Bạn đang xem: Bài tập câu điều kiện loại 3

Câu điều kiện LOẠI 3


Ý nghĩa câu đk loại 3

– Câu điều kiện loại 3 là câu đk trái với thực tiễn đã xẩy ra trong quá khứ.

Công thức ( cấu trúc), biện pháp dùng câu điều kiện loại 3

DF-CLAUSEMAIN CLAUSE
Past perfect (had + past participle)would have + past participle
If it had rained, you would have gotten wet.( giả dụ trời ko mưa thì anh ấy đã không xẩy ra ướt).You would have passed your exam if you had worked harder.( nếu như bạn làm việc chuyên cần thì chúng ta đã vượt qua kỳ thi của người tiêu dùng rồi).- thực tế bạn đã bị thi trược , kia chỉ là ý muốn muốn của người tiêu dùng thôi.

*Lưu ý:

Có thể dùng “had been V_ing” vắt cho “had V3/ed” để nhấn mạnh vấn đề tính liên tục, dài lâu của hành động.Example:If I hadn’t been wearing the seatbelt, I would been seriously injured. (Nếu tôi ko thắt dây an toàn, thì tôi chắc đã trở nên thương nặng)I would have believed you if you hadn’t been lying to lớn me before.( tôi đã tin bạn nếu như bạn không lừa dối tôi trước đây).Có thể sử dụng “would have been V_ing” núm cho “would have V3/ed“.Example: If I had not been there, the boy would have been crying so much.( nếu như tôi không ở đây, cậu bé bỏng có thể khóc rất nhiều).Could have với might have cũng rất có thể được dùng để làm chỉ kĩ năng đã hoàn toàn có thể xảy ra.Example:If I had had my cellphone yesterday, I could have contacted you.(Giá như trong ngày hôm qua tôi cỏ đêm theo điện thoại cảm ứng thông minh thì tôi đã gồm thề liên hệ với anh.)We just caught the train. If we had stopped lớn buy a paper, we might have missed it.(Chúng ta vừa kịp tàu. Trường hợp như bọn họ dừng lại cài báo, thì tất cả thể họ đã bị lỡ tàu.)Could have với might have cũng có thể được dùng làm chỉ khả năng đã hoàn toàn có thể xảy ra.Example:If I had had my cellphone yesterday, I could have contacted you.(Giá như trong ngày hôm qua tôi cỏ tối theo smartphone thì tôi đã gồm thề liên lạc với anh.)We just caught the train. If we had stopped lớn buy a paper, we might have missed it.(Chúng ta vừa kịp tàu. Ví như như chúng ta dừng lại cài báo, thì bao gồm thể chúng ta đã bị lỡ tàu.)

Đảo ngữ vào câu điều kiện loại 3

Had + S + (not) + PP

Example:

If you had given me your e-mail, I would have written to you.=> Had you given me your e-mail, I would have written to you.( các bạn có đưa cho tôi email của bạn tôi vẫn viết mail gởi lại bạn)

*
If you had given me your e-mail, I would have written to you

Mệnh đề IF một số loại 3 được thay bởi BUT FOR/ WITHOUT/THANKS to + N

Ý nghĩa:– But for/ without: nếu như không vì– Thanks to: dựa vào vào


Example:If he hadn’t given me the money, I wouldn’t have been able to buy the new car.(Nếu anh ta ko cho chúng tôi mượn tiền, cửa hàng chúng tôi đã cảm thấy không được tiền xe cộ mới).= But for/ Without his money, I wouldn’t have been able lớn buy the new car.= Had he not given us the money, I wouldn’t have been able khổng lồ buy the new car.


Bài tập câu đk loại 3

1. Bài xích tập xong các câu sau sử dụng câu điều kiện loại 3

Ví dụ:My car was out of order. I did not drive her there.If my oto had not been out of order, I would have driven her there.She did not give me her phone number. I could not call her.

If she ……………………………………… me her phone number, I could have called her.He was at work. He could not go with us.If he had not been at work, he ……………………………………… with us.My dad did not buy any sugar. My mum did not make any cake.If my dad ………………………………. Some sugar, my mum would have made some cake.I traveled round the world because I won the lottery.I wouldn’t have traveled round the world if I ………………………………………… the lottery.We did not have enough money. We could not afford khổng lồ eat in restaurants.If we ……………………………. Enough money, we could have afforded khổng lồ eat in restaurants.You were not prepared. You could not pass the exam.If you had been prepared, you ……………………………………………. The exam.I came back home late because I worked long hours.I would not have come back trang chủ late if I ………………………………………….. Long hours.I was so young. I had no experience.If I …………………………………… so young, I would have had some experience.They did not go on holiday. They did not have any rest.If they had gone on holiday, they ……………………………… some rest.You did not know what to do. You did not listen to me.You would have known what to bởi vì if you ………………………………………. Lớn me.

Đáp án:

If she had given me her phone number, I could have called her.If he had not been at work, he could have gone with us.If my dad had bought some sugar, my mum would have made some cake.I wouldn’t have traveled round the world if I had not won the lottery.If we had had enough money, we could have afforded to eat in restaurants.If you had been prepared, you could have passed the exam.I would not have come back home late if I had not worked long hours.If I had not been so young, I would have had some experience.If they had gone on holiday, they would have had some rest.You would have known what to do if you had listened khổng lồ me.

Xem thêm: Download Adobe After Effects Cc 2021 Full V18, Adobe After Effects Cc 2020 Full Version Final

2. Bài xích tập điền vào chỗ trống sử dụng câu điều kiện loại 3

(Complete the sentences with the verbs in brackets).I couldn’t help you because I was ill. If I …………………………………. Ill, I …………………………………… you.(not fall | help)I didn’t apply for the job. Provided that I ……………………………………….. The position, I ……………………….to move to New York. (be offered | have)

I asked about the way. But if I …………………………….. The GPS, I ……………………………………… the place.(not have | not find)We were on the beach all day. But if we ………………………… in the shade, we ………………………………… .(keep | not get sunburnt)We didn’t see the film. Suppose our dad ……………………………………………. The football match, we ……….………………………………….. The film. (not prefer | watch)She got up at 5 o’clock. She ………………………………………. The train if she ………………………………… later.(miss | get up)My new classmates were friendly. If my teachers …………………………………….. In a friendly manner too,I ……………………………………….. The new school. (behave | like)I never ate sushi in Japan. I was afraid that I …………………………………. Sick if I ……………………………. It.(feel | try)You couldn’t believe Jill. If you ………………………. Her a secret, she …………………………………….. It away.(tell | give)Did they want you to work overtime? They ……………………………………….. You to bởi vì it on condition thatthey ……………………………. You a bonus. (can ask | pay)

Đáp án:

I couldn’t help you because I was ill. If I had not fallen ill, I would have helped you.I didn’t apply for the job. Provided that I had been offered the position, I would have had to move toNew York.

I asked about the way. But if I had not had the GPS, I would not have found the place.We were on the beach all day. But if we had kept in the shade, we would not have got sunburnt.We didn’t see the film. Suppose our dad had not prefered the football match, we would have watchedthe film.She got up at 5 o’clock. She would have missed the train if she had got up later.My new classmates were friendly. If my teachers had behaved in a friendly manner too, I would haveliked the new school.I never ate sushi in Japan. I was afraid that I would have felt sick if I had tried it.You couldn’t believe Jill. If you had told her a secret, she would have given it away.Did they want you to lớn work overtime? They could have asked you to vì it on condition thatthey had paid you a bonus.

3. Bài bác tấp sữa lỗi không nên trong câu, gạch chân và đánh dấu câu trả lời đúng sinh sống cột bên phải áp dụng câu điều kiện loại 3

Ví dụ:If you had helped me, we would finish in time. Would have finished

I couldn’t stay with you. I wouldn’t have left if I didn’t have the appointment. ________________My sister didn’t want lớn marry Jim. If he had proposed to her, she would refuse. ________________We couldn’t buy the house. But we would have done it if we had enough money. ________________I didn’t catch a word.. If I had understood, I’d give them some advice. ________________If he wasn’t the best player in the team, he wouldn’t have earned so much. ________________Peter was furious. He wouldn’t thảm bại his temper if he hadn’t done all the workon his own. ________________The kitten didn’t want lớn leave the house. Otherwise it would have playedin the garden if it didn’t rain cats and dogs. ________________I didn’t know that he was at home. I would drop in if I had known it. ________________They wouldn’t have traveled by ship if the authorities didn’t close the airporton the island. ________________She was so pretty. If I were twenty years younger, I would have asked herto marry me. ________________

Đáp án:

– I couldn’t stay with you. I wouldn’t have left if I didn’t have the appointment. – hadn’t had– My sister didn’t want lớn marry Jim. If he had proposed khổng lồ her, she would refuse. – would have refused– We couldn’t buy the house. But we would have done it if we had enough money. -had had– I didn’t catch a word.. If I had understood, I‘d give them some advice. – would have given– If he wasn’t the best player in the team, he wouldn’t have earned so much. – hadn’t been– Peter was furious. He wouldn’t lose his temper if he hadn’t done all the work on his own. – wouldn’t have lost– The kitten didn’t want to lớn leave the house. Otherwise it would have playedin the garden if it didn’t rain cats và dogs. – hadn’t rained– I didn’t know that he was at home. I would drop in if I had known it. Would have dropped– They wouldn’t have traveled by ship if the authorities didn’t close the airport on the island. – hadn’t closed– She was so pretty. If I were twenty years younger, I would have asked her lớn marry me. – had been

4. Viết lại câu thực hiện câu điều kiện loại 3

What birthday present would you have bought for me if you ……………………………………………. About it?□ have not forgotten □ had not forgottenMarion …………………………………………………………………. If you had told her the truth.□ would have been shocked □ would be shockedSuppose you had wanted to apply for the job, how ………………………………………………………………. It?□ would you have done □ you would have doneI would have agreed with the contract on condition that I ……………………………………………. Enough timeto think it over.□ would have had □ had hadIf we ……………………………………….. The decision in time, we wouldn’t have missed the chance.□ would have made □ had madeHe would have worked on the project provided he ……………………………………… some funds.□ had raised □ would have raisedIf the trees had died, what ……………………………………………………… instead of them?□ had you planted □ would you have plantedWe would have rented the oto on condition that it …………………………………… so expensive.□ wasn’t □ hadn’t beenWe would have ordered the new PC provided that they …………………………………………. It immediately.□ would have delivered □ had deliveredIf you had lent me the money, I …………………………………………….. It back to you the following week.□ had given □ would have given

Đáp án:

What birthday present would you have bought for me if you had not forgotten about it?Marion would have been shocked if you had told her the truth.Suppose you had wanted to lớn apply for the job, how would you have done it?I would have agreed with the contract on condition that I had had enough time to think it over.If we had made the decision in time, we wouldn’t have missed the chance.He would have worked on the project provided he had raised some funds.If the trees had died, what would you have planted instead of them?We would have rented the car on condition that it hadn’t been so expensive.We would have ordered the new PC provided that they had delivered it immediately.If you had lent me the money, I would have given it back to lớn you the following week.

5. Bài xích tập viết lại câu sử dụng câu đk loại 3

Ví dụ:I would have played with you……………………………………………………………………………………………………………………….help me | with the housework | you | ifI would have played with you if you had helped me with the housework.

____________________________________________________________________I wouldn’t have done it ………………………………………………………………… .not tell | if | you | me……………………………………………………………………., we would have arrived on time.a taxi | take | suppose | we……………………………………………………………. If you had known about it?to the buổi tiệc nhỏ | you | comeTony would have managed to vì chưng it ……………………………………………………………….. .you | a chance | if | give himIf you had met Marry at the disco, ………………………………………………………………….?ask her | you | for a danceWe should have taken our camera ………………………………………………………………………………. .need | khổng lồ take | we | some photos | in case…………………………………………………………………………….. If it had been cheaper?book | they | the holidayWe would have agreed with the price ………………………………………………………………………………………… .include | it | on condition that | deliverySuppose he had started earlier, ……………………………………………………………………?the work | finish | heWould you have talked khổng lồ Sue ……………………………………………………………………………………?she | so rude | not be | if

Đáp án:

I wouldn’t have done it if you hadn’t told me.Suppose we had taken a taxi, we would have arrived on time.Would you have come to lớn the party, if you had known about it?Tony would have managed to vì it if you had given him a chance.If you had met Marry at the disco, would you have asked her for a dance?We should have taken our camera in case we had needed lớn take some photos.Would they have booked the holiday if it had been cheaper?We would have agreed with the price on condition that it had included delivery.Suppose he had started earlier, would he have finished the work?Would you have talked to Sue if she had not been so rude?

Bài viết bên trên của chúng tôi với vẫn khái quát toàn bộ kiến thức liên quan cấu trúc câu điều kiện loại 3 – Công thức, giải pháp dùng, bài bác tập áp dụng từ cơ phiên bản đến nâng cao. Chúng tôi rất mong mỏi nhận được đông đảo đóng góp ý kiến quý báu tự quý thầy cô và chúng ta học sinh sinh viên.