Bài Tập Câu Bị Đông Có Đáp Án

Câu tiêu cực -PASSIVE VOICE là một trong những phần kiến thức ngữ pháp quan trọng mà các bạn cần nắm rõ khi lao vào ôn luyện mang lại kỳ thi IELTS của mình. Bởi thế, hãy ôn luyện và vận dụng câu bị động đúng đắn nhé.

Bạn đang xem: Bài tập câu bị đông có đáp án

Bài học tập hôm nay, bọn họ sẽ cùng tò mò về câu bị động với kết cấu câu, cách thực hiện theo những thì và bài xích tập thực hành thực tế dưới đây.

Câu thụ động là gì?

Câu tiêu cực là câu được dùng khi muốn nhấn mạnh vấn đề đến đối tượng chịu tác động của hành động hơn là hành vi đó. Theo từng thì áp dụng thì kết cấu của câu thụ động cũng đổi khác theo.

Cùng xem cụ thể qua video sau:

kết cấu câu bị động

Công thức tổng quát

Câu bị động hoàn toàn có thể được đổi khác từ câu dữ thế chủ động có cất ngoại động từ, có nghĩa là phải có một đối tượng người tiêu dùng bị công ty thể ảnh hưởng tác động lên. Khi đó, ta đổi vật thể bị ảnh hưởng lên cai quản ngữ, còn nhà thể triển khai hành động hoàn toàn có thể được nói đến hoặc không.

S + (aux)+ be + V3 + (by + n)

Câu bị động được sử dụng trong trường hợp tín đồ nói muốn nhấn mạnh vật thể bị tác động.

Cấu trúc câu bị động làm việc dạng thì làm sao thì chia tobe theo thì đó mà chúng ta cùng tò mò dưới đây.

Nếu câu tất cả động từ với hai tân ngữ thì muốn nhấn mạnh vấn đề tân ngữ nào thì thường xuyên sẽ sử dụng tân ngữ đó đưa thành công ty ngữ bị động. Vào trường hợp chung, tân ngữ được chọn là tân ngữ gián tiếp.

Ví dụ: I gave him a book = I gave a book to lớn him = He was given a book (by me).

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý 2 điểm sau:

1. Nếu S - chủ ngữ vào câu dữ thế chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone, etc => thì không nên đưa vào câu bị động

Ví dụ:Theystole my motorbike last night. (Bọn chúnglấy trộm xe cộ máy của tớ đêm qua)

➤ My motorbike was stolen last night. (Xe thứ của tôi đã bị lấy trộm đêm qua.)

2. Giả dụ là tín đồ hoặc vật

➤ Trực tiếp tạo ra hành vi thì sử dụng chuyển sang thụ động sẽ dùng "by"

E.g: She is making a cake =>A cake is being made by her.

➤ con gián tiếp tạo ra hành vi thì dùng "with"

E.g:A door is opened with a key

Câu tiêu cực thì lúc này đơn

Present simple

(Hiện trên đơn)

S + am/is/are (not) + V3

e.g.:

Active:The documentary doesn’t properly address global warming.

Passive:Global warming isn’t properly addressed in the documentary.

Bị động thì hiện tại tiếp diễn

Present continuous

(Hiện tại tiếp diễn)

S + am/is/are (not) + being + V3

e.g.:

Active: Paper bags are replacing plastic bags.

Passive: Plastic bags are being replaced by paper bags.

Bị động hiện tại hoàn thành

Present perfect

(Hiện tại trả thành)

S + has/have (not) + been + V3

e.g.:

Active: Some countries have replaced teachers by robots in the classrooms

Passive: Robots have been used in some countries khổng lồ replace teachers in the classrooms.

Bị rượu cồn quá khứ đơn

Past simple

(Quá khứ đơn)

S + were/ was (not) + V3

e.g.:

Active: Over 200 people built this castle in 1983.

Passive: This castle was built by over 200 people in 1983.

Bị đụng thì vượt khứ tiếp diễn

Past continuous

(Quá khứ tiếp diễn)

S + were/ was (not) + being + V3

e.g.:

Active: The mechanic was fixing my car yesterday afternoon.

Passive: My car was being fixed by the mechanic yesterday afternoon.

Bị cồn quá khứ hoàn thành

Past perfect

(Quá khứ hoàn thành)

S + had (not) + been + V3

e.g.:

Active: They had moved the table khổng lồ the living room before you arrived.

Passive: The table had been moved to the living room before you arrived.

Bị cồn tương lai đơn

Future simple

(Tương lai đơn)

S + will (not) be + V3

e.g.:

Active: The Congress will nhận xét the new policy.

Passive: The new policy will be reviewed by the Congress.

Bị hễ động trường đoản cú khuyết thiếu

Modal verbs

(must, may, might, can, could, will, would, should, used to, have to, need to)

S + modal verb + be + V3

e.g.:

Active: The authority should practice the new law immediately.

Passive: The new law should be practiced immediately.

Bị động kết cấu khác

Cấu trúc

Cấu trúc

“be going to”

S + is/are (not) + going to lớn be + V3

e.g.:

Active: Santa Claus is going khổng lồ give nice children Christmas presents tonight.

Passive: Nice children are going lớn be given Christmas presents by Santa Claus tonight.

Reporting verbs(tường thuật)

(agree, announce, argue, believe, claim, disclose, expect, hope, know, predict, report, say, suggest, think, understand)

It is + V3 + that + clause

e.g.:

Active: Many people expect that Hillary will become the new president.

Xem thêm: Đề Thi Tiếng Anh Lớp 11 Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 11, Đề Thi Học Kì 2 Có Đáp Án Môn Tiếng Anh Lớp 11

Passive: It is expected that Hillary will become the new president.

Bài tập gồm đáp án

Exercise 1: Chuyển những câu sau lịch sự thể bị động.

The waiter brings me this dish.………………………………………………………………………………………………Our friends send these postcards lớn us.………………………………………………………………………………………………Their grandmother told them this story when they visited her last week.………………………………………………………………………………………………Tim ordered this train ticket for his mother.………………………………………………………………………………………………She showed her ticket to lớn the airline agent.………………………………………………………………………………………………Jim baked this cake yesterday.………………………………………………………………………………………………They are going lớn buy a new apartment next year.………………………………………………………………………………………………The cửa hàng assistant handed these boxes lớn the customer.………………………………………………………………………………………………The board awarded the first prize lớn the reporter.………………………………………………………………………………………………Have you sent the Christmas cards to your family?………………………………………………………………………………………………The committee appointed Alice secretary for the meeting.………………………………………………………………………………………………Tom will give Anna a ride khổng lồ school tomorrow.………………………………………………………………………………………………They keep this room tidy all the time.………………………………………………………………………………………………We gave Ann some bananas & some flowers.………………………………………………………………………………………………They moved the fridge into the living room.………………………………………………………………………………………………

Exercise 2. Mang lại dạng đúng của các động từ dưới đây (có thể là dữ thế chủ động hoặc bị động) để tạo thành thành một bài xích IELTS Writing Task 1 hoàn chỉnh.

The first diagram (1-illustrate) …………………… the process of cement manufacture, và the second diagram (2-show) …………………… the materials that go into the production of concrete.

It is clear that there are five stages in the production of cement, beginning with the input of raw materials & ending with bags of the finished product. To lớn produce concrete, four different materials (3-mix) …………………… together.

At the first stage in the production of cement, limestone và clay (4-crush) …………………… to size a powder. This powder (5- then/ mix) …………………… before it passes into a rotating heater. After heating, the resulting mixture (6-grind) ……………………, và cement (7-produce) ……………………. Finally, the cement (8-package) …………………… in large bags.

Cement is one of the four raw materials that (9-use) …………………… in the production of concrete, along with gravel, sand and water. Khổng lồ be exact, concrete (10-consist) …………………… of 50% gravel, 25% sand, 15% cement and 10% water. All four materials are blended together in a rotating machine called a concrete mixer.

Exercise 3. Cho dạng đúng củatừ trong ngoặc.

1. The war ……………………………….. Next week.(DECLARE)

2. Your homework ……………………………….. By tomorrow afternoon.(MUST FINISH)

3. That house ………………………………... Since I was a child. (NOT PAINT)

4. Smoking ……………………………….. In this hotel (NOT ALLOW)

5. After all the flights …………………………., the tourists checked in at the airport hotel. (CANCEL)

6. The car ……………………..…. For over a week. (NOT WASH)

7. He ………………………. A new contract last year. (GIVE)

8. This tuy nhiên ………………………………..by the Beatles in 1967. (WRITE)

9. The earth …………………………… if we try hard enough to vì something (CAN SAVE)

10. The new bridge ……………………………….. At the moment. (BUILD)

ĐÁP ÁN

Exercise 1.

1. This dish is brought to me by the waiter.

2. These postcards are sent to lớn us by our friends.

3. They were told this story by their grandmother when they visited her last week.

4. This train ticket was ordered for Tom’s mother by him.

5. Her ticket was shown lớn the airline agent by her.

6. This cake was baked by Jim yesterday.

7. A new apartment is going to be bought next year.

8. The customer was handed these boxes by the shop assistant.

9. The first prize was awarded to the reporter by the board.

10. Have the Christmas cards been sent lớn your family?

11. Alice was appointed secretary for the meeting by the committee.

12. Anna will be given a ride to lớn school by Tom tomorrow.

13. This room is kept tidy all the time.

14. Ann was given some bananas and some flowers (by us).

15. The fridge was moved into the living room.

Exercise 2.

1. Illustrates

2. Shows

3. Are mixed

4. Are crushed

5. Is then mixed

6. Is ground

7. Is produced

8. Is packaged

9. Are used

10. Consists

Exercise 3.

1. Will be declared

2. Must be finished

3. Hasn’t been painted

4. Is not allowed

5. Had been canceled

6. Hasn’t been washed

7. Was given

8. Was written

9. Can be saved

10. Are being built

Trên đó là bài học tập về câu thụ động - ngữ pháp quan trọng trong IELTS. Chúng ta hãy chú ý học và thực hành để nắm rõ dạng câu này nhé! nếu như còn bất cứ thắc mắc nào thì hãy cmt ngay tiếp sau đây để IELTS Fighter câu trả lời nhé!