Bài 8 tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Giải bài xích 8: đặc điểm của hàng tỉ số đều nhau - Sách VNEN toán 7 tập 1 trang 28. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài bác học. Bí quyết làm bỏ ra tiết, dễ dàng hiểu, hi vọng các em học viên nắm xuất sắc kiến thức bài bác học.


A. B. Hoạt động khởi động và xuất hiện kiến thức

1. Triển khai các chuyển động sau

a) Em hãy cùng chúng ta giải việc sau

Cho tỉ lệ thành phần thức$frac69$ =$frac23$, điền vào chỗ trống và so sánh tác dụng tìm được với các tỉ số$frac69$;$frac23$:
Thực hiện phép tínhSo sánh với $frac69$;$frac23$
$frac6 + 29 + 3$ = ...

Bạn đang xem: Bài 8 tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

.........................................
$frac6 - 29 - 3$ = ............................................

Trả lời:

Thực hiện nay phép tínhSo sánh với $frac69$;$frac23$
$frac6 + 29 + 3$ =$frac812$$frac812$ =$frac69$;$frac23$
$frac6 - 29 - 3$ =$frac46$$frac46$ =$frac69$;$frac23$
Làm tựa như như trên đối với tỉ lệ thức$frac35$ =$frac1220$:
Thực hiện phép tínhSo sánh cùng với $frac35$ =$frac1220$
$frac3 + 125 + 20$ = ........................................................
$frac3 - 125 - 20$ = ........................................................

Trả lời:

Thực hiện tại phép tínhSo sánh với $frac35$ =$frac1220$
$frac3 + 125 + 20$ =$frac1525$$frac1525$ =$frac35$ =$frac1220$
$frac3 - 125 - 20$ =$frac-9-15$$frac-9-15$ =$frac35$ =$frac1220$

b) Đọc kĩ câu chữ sau

Từ tỉ lệ thức $fracab$ =$fraccd$ ta suy ra $fracab$ =$fraccd$ = $fraca+cb+d$ =$fraca-cb-d$, cùng với b$ eq pm d$.

c) Từ tỉ lệ thức$frac13$ =$frac3,29,6$ có hay không dãy tỉ số bằng nhau $frac13$ =$frac3,29,6$ =$frac4,212,6$ =$frac-2,2-6,6$? Hãy giải thích.

Trả lời:

Từ tỉ trọng thức$frac13$ =$frac3,29,6$ bao gồm dãy tỉ số bằng nhau $frac13$ =$frac3,29,6$ =$frac4,212,6$ =$frac-2,2-6,6$.

Có: $frac13$ =$frac3,29,6$ =$frac1 + 3,23 + 9,6$ = $frac4,212,6$ (1)

$frac13$ =$frac3,29,6$ =$frac1 - 3,23 - 9,6$ =$frac-2,2-6,6$ (2)

Từ (1) và (2)$Rightarrow$ $frac13$ =$frac3,29,6$ =$frac4,212,6$ =$frac-2,2-6,6$.

Xem thêm: Un I Will Pay In Cash " "Pay In Cash" Or "Pay Cash" : Grammar

2. Thực hiện các hoạt động sau

a) Từ tỉ trọng thức$frac1218$ =$frac2436$ =$frac72108$, tính các tỉ số sau và so sánh chúng với các tỉ số$frac1218$ và$frac3654$.

$frac12 + 24 + 7218 + 36 + 108$; $frac12 - 24 + 7218 - 36 + 108$.

Trả lời:

$frac12 + 24 + 7218 + 36 + 108$ =$frac108162$; $frac12 - 24 + 7218 - 36 + 108$ =$frac6090$.

Dễ dàng dìm thấy:$frac108162$ =$frac6090$ =$frac1218$ = $frac3654$ =$frac23$.

b) Đọc kĩ nội dung sau

Từ hàng tỉ số cân nhau $fracab$ =$fraccd$ = $fracef$, ta suy ra $fracab$ =$fraccd$ = $fracef$= $fraca+c+eb+d+f$ =$fraca-c+eb-d+f$, với đưa thiết các tỉ số đều có nghĩa.

c)$frac26$ =$frac1030$ =$frac1442$ =$frac2 + 10 + 146 + 30 + 42$ =$frac2678$.

$frac26$ =$frac1030$ =$frac1442$ =$frac2 - 10 + 146 - 30 + 42$ =$frac618$. Ta có: $frac2678$ =$frac618$.

Làm theo mẫu trên cùng với một dãy khác.

Trả lời:

Ta có:$frac15$ =$frac210$ =$frac315$ =$frac1 + 2 + 35 + 10 + 15$ =$frac630$.

$frac15$ =$frac210$ =$frac315$ =$frac1 - 2 + 35 - 10 + 15$ =$frac210$. Ta có: $frac630$ =$frac210$.

3. sử dụng dãy tỉ số đều nhau để thể hiện chiều cao của chúng ta Hồng, Hoa, Lan tỉ trọng với các số: 5; 5,3; 5,5.