150 CÂU BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN

Thì thừa khứ 1-1 (Past Simple tense) là 1 trong 12 thì mà chúng ta người nào cũng phải nuốm chắc ngay lập tức từ những bước đầu học giờ đồng hồ Anh bởi tính phổ biến của nó. Với nội dung bài viết hôm nay, mời bạn hãy cùng Vietop khối hệ thống lại về Thì quá khứ solo qua phần tổng quan cũng như làm các bài bác tập thì thừa khứ 1-1 trắc nghiệm nhỏ dưới trên đây nhé!


*
*
*

Bài 1: Choose the correct answer

Mozart ___________ more than 600 pieces of music.writeswrotewritedwas wroteWe _______ David in town a few days ago.did seewas sawdid sawsawIt was cold, so I _____________ the window.shutwas shutam shutshuttedI ___________ to lớn the cinema three times last week.was gowentdid gogoedWhat __________ you _________ last weekend?were / dodid / diddid / dodo / didThe police ___________ me on my way home last night.was stopstoppedstopsstoppingThe film wasn’t very good. I _____________ it very much.enjoyedwasn’t enjoydidn’t enjoyeddidn’t enjoyThe bed was very uncomfortable. I ____________ sleep very well.didn’tdidwasn’tnotThe window was xuất hiện and a bird ___________ into the room.flyflewwas flewdid flyI __________ a lot of money yesterday. I __________ an expensive dress.spend / buyspent / buyspent / boughtwas spent / bought

Bài 2: Choose the correct answer

Sylvia _____________ when she ___________ the DVDs.was running / droppedran / droppedwas running / was droppingran / was droppingWhile Steve ___________ a documentary, he __________ asleep.was watched / fellwas watching / fellwatched / was fallingwas watching / feltThey _________ when you _________ for remote control.aren’t listening / were askingweren’t listening / were askingweren’t listening / askedlistened / asked______ you __________ anything when I ______ you?Are / doing / calledWere / doing / callingDid / bởi vì / was callingWere / doing / called________ you ____________ my friends while you ______________ khổng lồ school?Are / see / wentDid / see / were goingDid / saw / were goingWere / see / wentWe _____________ trang chủ when the accident ___________.were driving / happeneddrove / happeneddrove / was happeningwere drive / happenedI _______________ a novel while my mother ___________.was read / was cookingread / cookedwas reading / was cookingwas reading / cooksI ___________ out of the window when the accident happened.was lookedlookedlookingwas lookingYou ___________ while I ____________.played / studywere playing / studyingwere playing / was studyingwere played / was studyingHe _____________ when his father came home.were doingwas doingdiddid do

Bài 3: Choose the correct answer

When … you … there?-, wentdid, godid, wentWhy … she … ?-, crieddid, crieddid, cryWhat film … you … last night?did, see-, sawdid, sawWhere did you … this book?boughtbuybuyedShe … all night.crydcryedcriedHe didn’t … last Monday.calledcalldcallWho … there?wentdid wentdid goI … TV yesterday.watchedwatchwatchdWho … that car?boughtdid buybuyedWho … ten minutes ago?calleddid calleddid call

Bài 4: Choose the correct answer

1. I _____ khổng lồ the mall after school.

Bạn đang xem: 150 câu bài tập thì quá khứ đơn

goedgonewent

2. My brother _____ a bear an hour ago.

seensawsees

3. _____ Mike visit his grandmother last night?

DidAreDoes

4. Alex did not _____ last weekend.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Anivia Mùa 11, Bảng Ngọc Anivia Mùa 12 Và Cách Lên Đồ Mạnh Nhất

workingworkedwork

5. _____ Judy and Liz at last month’s meeting?

WasWereAre

6. We _____ not happy after the sad ending.

werewasdid

7. _____ you see Jody’s new dog yesterday?

AreDidDo

8. Sorry, I ________ hear you at the door.

wasn’tdidn’tam not

9. I _____ English for two years.

studyingstudystudied

10. What _____ you eat for lunch yesterday?

dodidwere

Bài 5: Choose the correct answer

He __________ brush his teeth yesterday evening.didn’t brushwas brusheddidn’t brushedwasn’t brushMy mother didn’t _______________ lớn work because she was ill.wentgoinggogoedHe had an accident two weeks ________.sinceagoat the momentnowMy uncle ____________ his arm while he was playing football.brokenbreakbreaksbrokeEmma __________ me several letters last year.writeswrotewritingwriteWhy ________ you __________ this hat? It looks bad.were / buywas / buydid / buydid / boughtHow much money ________ you _________ in the market?were / spentdid / spenddid / spentwere / spendHis father ___________ his oto in front of our house.washedwashesdid washwas washI ____________ my sister with her homework last night.helpwas helpwas helpedhelpedWho _________ this window?brokedid brokedid breakwas break

Đáp án

Bài 1

wrotesawshutwentdid / dostoppeddidn’t enjoydidn’tflewspent / bought

Bài 2

was running / droppedwas watching / fellweren’t listening / askedWere / doing / calledDid / see / were goingwere driving / happenedwas reading / was cookingwas lookingwere playing / was studyingwas doing

Bài 3

did, godid, crydid, seebuycriedcallwentwatchedboughtcalled

Bài 4

1. Went

2. Saw

3. Did

4. Work

5. Were

6. Were

7. Did

8. Didn’t

9. Studied

10. Did

Bài 5

didn’t brushgoagobrokewrotedid / buydid / spendwashedhelpedbroke

Hy vọng cùng với phần ôn lại kỹ năng và kiến thức cũng như xong các bài tập thì thừa khứ đối chọi trắc nghiệm (Past Simple tense), Vietop vẫn giúp chúng ta nắm vững hơn về cách sử dụng thì này vào ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Chúc chúng ta học thật tốt và hãy chờ đón những bài viết tiếp theo từ bọn chúng mình nhé!